Language of document :

Acțiune introdusă la 17 iulie 2023 – Republica Polonă/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-444/23)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâte: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea în totalitate a Regulamentului (UE) 2023/851 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/631 în ceea ce privește consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în conformitate cu obiectivele climatice mai ambițioase ale Uniunii1 ;

cu titlu subsidiar, anularea în parte a Regulamentului 2023/851, în ceea ce privește dispozițiile aplicabile de la 1 ianuarie 2035 referitoare la obiectivele privind emisiile pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi, definite la articolul 1 punctul 1 litera (b) din acest regulament, în cazul în care Curtea ar considera că prin motivele invocate nu se justifică anularea acestui regulament în totalitate;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1) Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 192 alineatul (2) litera (c) TFUE

În opinia Poloniei, instituțiile pârâte au încălcat articolul 192 alineatul (2) litera (c) TFUE prin faptul că nu au adoptat regulamentul atacat în temeiul acestei dispoziții din tratat care necesită unanimitate în cadrul Consiliului, deși regulamentul atacat aduce atingere în semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite surse de energie și structura generală a sistemului său de alimentare cu energie.

2) Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 3 alineatele (1) și (3) TUE, a articolului 9 TFUE, precum și a articolului 6 alineatul (1) TUE în raport cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Polonia consideră că prin adoptarea dispozițiilor prevăzute la articolul 1 punctul 1 litera (b), referitoare la obiectivele privind emisiile pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi, care vor conduce la efecte sensibile asupra industriei europene a autovehiculelor și a sectoarelor economice legate de aceasta, precum și asupra societăților, legiuitorul Uniunii a încălcat obligația de promova bunăstarea popoarelor Uniunii [articolul 3 alineatul (1) TFUE], obligația de a promova justiția socială, de a acționa pentru o dezvoltare economică durabilă și de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, precum și solidaritatea între statele membre [articolul 3 alineatul (3) TUE], obligația de ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii sociale (articolul 9 TFUE), precum și interdicția oricărei discriminări bazate pe motive privind averea, prevăzută de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [articolul 21 alineatul (1)].

3) Motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TUE] în raport cu articolul 191 alineatul (2) TFUE

Polonia consideră că dispozițiile regulamentului atacat nu sunt compatibile cu principiul proporționalității, deoarece, în primul rând, nu sunt adecvate să realizeze obiectivele articolului 191 alineatul (2) TFUE și, în al doilea rând, inconvenientele rezultate din acestea, în special costurile, sunt în mod vădit disproporționate în raport cu obiectivele vizate. Potrivit Poloniei, costurile de adaptare ale economiilor și societăților Uniunii la normele mai severe de reducere a emisiilor de CO2 definite în regulamentul atacat sunt sensibil mai ridicate decât avantajele care decurg din acestea. Din cauza trecerii la o mobilitate cu emisii zero, regulamentul atacat impune o sarcină disproporționată cetățenilor europeni, în special asupra persoanelor cu veniturile cele mai mici, și asupra întreprinderilor din sectorul autovehiculelor. Regulamentul atacat prezintă în sine un risc de efecte negative grave asupra industriei europene a autovehiculelor, de excludere socială, de excludere a persoanelor mai sărace de la mijloacele de transport, precum și de agravare a diferențelor în nivelul de viață al cetățenilor. În plus, regulamentul atacat nu ia în considerare în mod suficient diversitatea de situații în diferite regiuni ale Uniunii, ceea ce determină o încălcare a articolului 191 alineatul (2) TFUE

4) Motiv întemeiat pe încălcarea obligației de evaluare în mod adecvat a impactului regulamentului atacat, precum și pe încălcarea articolului 191 alineatul (3) TFUE

Potrivit Poloniei, instituțiile pârâte au încălcat obligația de a prezenta o apreciere suficientă a efectelor, întrucât aprecierea efectelor reglementării, astfel cum a fost expusă în proiectul de regulament, are deficiențe fundamentale în privința impactului asupra diferitelor state membre al angajamentelor și al obiectivelor definite în regulament. În același timp, nu s-a ținut seama în mod suficient nici de datele științifice și tehnice disponibile, nici de avantajele și de costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune, nici de dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și nici de dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale, ceea ce constituie o încălcare a articolului 191 alineatul (3) TFUE.

____________

1 JO 2023, L 110, p. 5.