Language of document :

2023 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-451/23)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti visą 2023 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/857, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir Reglamentas (ES) 2018/19991 ;

Priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    SESV 192 straipsnio 2 dalies c punkto pažeidimas

Lenkijos vertinimu, institucijos atsakovės pažeidė SESV 192 straipsnio 2 dalies c punktą, nes priėmė ginčijamą reglamentą remdamosi ne pirma nurodyta Sutarties nuostata, pagal kurią Taryboje reikalaujama vieningumo, nors ginčijamas reglamentas turi reikšmingos įtakos valstybei narei pasirenkant įvairius energijos šaltinius ir apskritai jos apsirūpinimo energija struktūrai.

2.    SESV 194 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinto energetinio solidarumo principo pažeidimas

Lenkijos nuomone, institucijos atsakovės pažeidė SESV 194 straipsnio 1 dalies b punktą, nes Sąjungos tikslą mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualius valstybių narių mažinimo tikslus padidino iki 40 %, o tai kelia grėsmę Lenkijos energetiniam saugumui, nes neatsižvelgta į atskirus galimai suinteresuotų valstybių narių interesus ir jų interesai nepalyginti su Sąjungos interesais.

3.    ESS 5 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo pažeidimas

Lenkijos nuomone, institucijos atsakovės pažeidė proporcingumo principą, padidinusios Sąjungos tikslą mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualius valstybių narių mažinimo tikslus iki 40 % remdamosi poveikio vertinime pateikta klaidinga analize, kuri buvo neišsami, klaidinga ir grindžiama pasenusiais duomenimis.

4.    ESS 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo principo pažeidimas

Lenkijos vertinimu, institucijos atsakovės pažeidė lojalaus bendradarbiavimo principą, nes Reglamente 2023/857 mažinimo tikslus apibrėžė remdamosi nebeaktualia socialine, ekonomine ir politine padėtimi ir neatsižvelgdamos į realias valstybių narių galimybes.

____________

1 OL L 111, 2023, p. 1.