Language of document :

Prasība, kas celta 2023. gada 18. jūlijā – Polijas Republika/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-451/23)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvis: B. Majczyna)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

pilnībā atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/857 (2023. gada 19. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un Regulu (ES) 2018/1999 1 ;

piespriest Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1) LESD 192. panta 2. punkta c) apakšpunkta pārkāpums

Polija uzskata, ka, nepieņemot apstrīdēto regulu, pamatojoties uz LESD 192. panta 2. punkta c) apakšpunktu, kurā ir prasīts Padomes vienprātīgs lēmums, lai gan apstrīdētā regula ievērojami ietekmē dalībvalsts izvēli starp dažādiem enerģijas veidiem un kopējo tās energoapgādes sistēmu, atbildētājas iestādes esot pārkāpušas minēto līguma normu.

2) enerģētikas solidaritātes principa, kas noteikts LESD 194. panta 1. punkta b) apakšpunktā, neievērošana

Polija uzskata, ka, palielinot Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanas mērķi, kā arī dalībvalstu individuālos samazināšanas mērķus līdz 40 %, atbildētājas iestādes ir pārkāpušas LESD 194. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un tas apdraudot Polijas drošību enerģētikas jomā, jo neesot ievērotas konkrētu iespējami ieinteresēto dalībvalstu intereses un to intereses neesot līdzsvarotas ar Savienības interesēm.

3)    samērīguma principa, kas paredzēts LES 5. panta 4. punktā, neievērošana

Polija uzskata, ka, palielinot Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanas mērķi, kā arī dalībvalstu individuālos samazināšanas mērķus līdz 40 %, atbildētājas iestādes nav ievērojušas samērīguma principu, pamatojoties uz kļūdainu seku vērtējuma analīzi, kas bijusi nepilnīga, kļūdaini veikta un balstīta uz neaktuāliem datiem.

4)    lojālas sadarbības principa, kas noteikts LES 4. panta 3. punktā, neievērošana

Polija uzskata, ka, Regulā 2023/857 norādīdamas samazināšana mērķus, pamatojoties uz neaktuālu sociāli ekonomisko situāciju un atrauti no dalībvalstu faktiskajām iespējām, atbildētājas iestādes nav ievērojušas lojālas sadarbības principu.

____________

1 OV 2023, L 111, 1. lpp.