Language of document :

Žaloba podaná 18. júla 2023 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-451/23)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament a Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť v celom rozsahu nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/857 z 19. apríla 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a nariadenie (EÚ) 2018/19991 ,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1) porušenie článku 192 ods. 2 písm. c) ZFEÚ

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili článok 192 ods. 2 písm. c) ZFEÚ tým, že napadnuté nariadenie neprijali na základe uvedeného ustanovenia Zmluvy vyžadujúceho jednomyseľnosť v Rade napriek tomu, že napadnuté nariadenie významne ovplyvňuje voľbu členského štátu medzi rôznymi energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.

2) porušenie zásady energetickej solidarity upravenej v článku 194 ods. 1 písm. b) ZFEÚ

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili článok 194 ods. 1 písm. b) ZFEÚ tým, že zvýšil až o maximálne 40 % únijný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov a individuálne ciele zníženia emisií členských štátov, čo ohrozuje energetickú bezpečnosť Poľska a nezohľadňuje záujmy jednotlivých eventuálne dotknutých členských štátov a nezabezpečuje rovnováhu medzi ich záujmami a záujmami Únie.

3) porušenie zásady proporcionality uvedenej v článku 5 ods. 4 ZEÚ

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili zásadu proporcionality tým, že zvýšili až o maximálne 40 % únijný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov a individuálne ciele zníženia emisií členských štátov na základe nesprávnej analýzy posúdenia dôsledkov, ktorá bola neúplná, obsahovala chyby a opierala sa o neaktuálne údaje.

4) Porušenie zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3 ZEÚ

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili zásadu lojálnej spolupráce tým, že v nariadení 2023/857 vymedzili ciele zníženia emisií na základe neaktuálnej spoločensko-hospodárskej situácie a ignorovali skutočné možnosti členských štátov.

____________

1 Ú. v. EÚ L 111, 2023, s. 1.