Language of document :

Talan väckt den 18 juli 2023 – Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

(Mål C-451/23)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna)

Svarande: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/857 av den 19 april 2023 om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) 2018/1999,1 och

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Åsidosättande av artikel 192.2 c FEUF

Polen anser att de svarande institutionerna har åsidosatt artikel 192.2 c FEUF genom att de inte har antagit den omtvistade förordningen med stöd av denna fördragsbestämmelse, vilken kräver enhällighet i rådet, trots att den omtvistade förordningen väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna strukturen hos dess energiförsörjning.

2. Åsidosättande av principen om energisolidaritet i artikel 194.1 b FEUF

Polen anser att de svarande institutionerna har åsidosatt artikel 194.1 b FEUF genom att höja unionens mål för minskning av växthusgasutsläppen och medlemsstaternas individuella mål för minskning av växthusgasutsläppen till 40 procent – vilket äventyrar Polens energitrygghet – eftersom ingen hänsyn har tagits till de enskilda medlemsstaternas intressen som eventuellt påverkas och att deras intressen inte har vägts mot unionens intressen.

3. Åsidosättande av proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 FEU

Polen anser att de svarande institutionerna har åsidosatt proportionalitetsprincipen genom att höja unionens mål för minskning av växthusgasutsläppen och medlemsstaternas individuella mål för minskning av växthusgasutsläppen till 40 procent på grundval av den felaktiga analysen i konsekvensbedömningen, vilken var ofullständig, innehöll fel och grundades på inaktuella uppgifter.

4. Åsidosättande av principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU

Polen anser att de svarande institutionerna har åsidosatt principen om lojalt samarbete genom att i förordning 2023/857 fastställa mål för minskning av växthusgasutsläppen på grundval av en social, ekonomisk och politisk situation som inte återspeglar den rådande verkligheten och utan hänsyn till medlemsstaternas faktiska kapacitet.

____________

1 EUT L 111, 2023, s. 1.