Language of document :

Tužba podnesena 26. srpnja 2023. – Europska komisija/Republika Bugarska

(predmet C-479/23)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Ilkova i P. Messina)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Bugarska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 32. stavka 1. Direktive (EU) 2019/5201 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarina u Uniji time što nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s navedenom direktivom odnosno, u svakom slučaju, time što ih nije priopćila Komisiji;

naloži Republici Bugarskoj da Komisiji plati paušalni iznos koji odgovara višem od sljedeća dva iznosa: i) dnevni iznos od 1800 eura, pomnožen s brojem dana od dana isteka roka za prenošenje propisanog u navedenoj direktivi do dana prestanka povrede ili, ako se ta povreda nastavi, do dana objave presude u ovom predmetu; ili ii) minimalni paušalni iznos od 504 000 eura;

ako se povreda iz prve alineje nastavi do datuma objave presude u ovom predmetu, naloži Republici Bugarskoj da Komisiji plati dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 9720 eura za svaki dan od dana objave presude u ovom predmetu, do ispunjenja obveza koje ima na temelju Direktive 2019/520;

Republici Bugarskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Direktiva (EU) 2019/520 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarina u Uniji sadržava skup pravila za postizanje interoperabilnosti sustava za naplatu cestarine i uspostavi pravnog temelja za prekograničnu razmjenu informacija o vozilima i njihovim vlasnicima ili korisnicima koji nisu platili cestarine u Uniji.

U skladu s člankom 32. stavkom 1. Direktive 2019/520, države članice morale su do 19. listopada 2021. donijeti zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s navedenom direktivom. Osim toga, one su morale odmah dostaviti Komisiji tekst tih propisa.

Komisija je 19. listopada 2021. poslala Republici Bugarskoj pismo opomene. Dana 19. svibnja 2022. ta je institucija dostavila navedenoj državi članici obrazloženo mišljenje. Međutim, Republika Bugarska još uvijek nije donijela mjere za prenošenje i o tome obavijestila Komisiju.

____________

1 SL 2019., L 91, str. 45.