Language of document :

2023. július 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-479/23. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Ilkova és P. Messina)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság – mivel nem fogadta el az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, vagy legalábbis azokról nem értesítette a Bizottságot – nem teljesítette az említett irányelv 32. cikke (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Bolgár Köztársaságot a következő kettő közül a magasabb átalányösszeg Bizottság részére történő megfizetésére: i) 1 800 euró összegű napi összeg, szorozva azon napok számával, amelyek az irányelv által meghatározott átültetési határidő lejártát követő nap és a kötelezettség teljesítésének napja, vagy a kötelezettség teljesítésének hiányában azon nap között telik el, amikor a jelen eljárásban a Bíróság meghozza az ítéletet; ii) minimum 504 000 euró összegű átalányösszeg;

amennyiben az 1. pontban megállapított kötelezettségszegés továbbra is fennáll a jelen ügyben hozott ítélet meghozatalának napjáig, kötelezze a Bolgár Köztársaságot napi 9 720 euró összegű bírság Bizottság részére történő megfizetésére, az ítélet kihirdetésének napjától mindaddig, amíg ez utóbbi nem tesz eleget az irányelv értelmében őt terhelő kötelezettségeknek;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályok összességét írja elő annak érdekében, hogy lehetővé tegye az elektronikus útdíjszedési rendszerek interoperabilitását és megteremtse az azon járművekre, illetve használóikra vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjéhez szükséges jogi alapot, akik nem fizették meg az útdíjakat az Unión belül.

Az irányelv 32. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak legkésőbb 2021. október 19-ig el kell fogadniuk az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Ezen intézkedések szövegéről haladéktalanul értesíteniük kell a Bizottságot.

A Bizottság 2021. október 19-én felszólító levelet küldött a Bolgár Köztársaságnak. 2022. május 19-én a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött a Bolgár Köztársaságnak. Ennek ellenére a Bolgár Köztársaság még mindig nem fogadta el az átültető rendelkezéseket, illetve azokról nem tájékoztatta a Bizottságot.

____________

1     HL 2019. L 91., 45. o.