Language of document :

2023 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-479/23)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Ilkova ir P. Messina

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad, nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje1 , ar bent nepateikusi šių teisės aktų nuostatų Komisijai, Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 32 straipsnio 1 dalį.

Nurodyti Bulgarijos Respublikai sumokėti Komisijai vienkartinę sumą, lygią didesnei iš šių dviejų sumų: i) fiksuotą sumą, apskaičiuotą 1 800 EUR vienos dienos tarifą dauginant iš dienų, praėjusių nuo toje pačioje direktyvoje nustatyto perkėlimo termino pabaigos iki dienos, kai pažeidimas bus nutrauktas, arba, jei pažeidimas nebus nutrauktas, iki sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos; arba ii) minimalią vienkartinę 504 000 EUR sumą.

Tuo atveju, jei 1 punkte konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas nebus pašalintas sprendimo šioje byloje paskelbimo dieną, nurodyti Bulgarijos Respublikai mokėti Komisijai periodinę 9 720 EUR dydžio baudą už dieną, skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos tol, kol tęsis šios valstybės narės įsipareigojimų pagal direktyvą nevykdymas.

Priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje, pateikiamos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti sąveikumą apmokestinimo kelių rinkliava srityje ir nustatyti teisinį pagrindą tam, kad tarpvalstybiniu lygmeniu būtų keičiamasi informacija apie transporto priemones ir jų savininkus ar valdytojus, kurie nesumokėjo kelių rinkliavos Sąjungoje.

Pagal Direktyvos 32 straipsnio 1 dalį valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. spalio 19 d. privalėjo priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Be to, jos turėjo nedelsdamos pateikti Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

2021 m. spalio 19 d. Komisija išsiuntė Bulgarijos Respublikai oficialų pranešimą. 2022 m. gegužės 19 d. Komisija pateikė Bulgarijos Respublikai pagrįstą nuomonę. Vis dėlto Bulgarijos Respublika iki šiol nepriėmė perkėlimo į nacionalinę teisę nuostatų ir nepateikė jų Komisijai.

____________

1 OL L 91, 2019, p. 45.