Language of document :

Žaloba podaná 26. júla 2023 – Európska komisia/Bulharská republika

(vec C-479/23)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Ilkova a P. Messina)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje:

určiť, že Bulharská republika si tým, že neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 32 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/5201 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii, a v každom prípade tým, že takéto predpisy neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto ustanovenia,

uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť paušálnu pokutu, ktorá zodpovedá vyššej z týchto dvoch súm: i) sumu 1 800 eur za každý deň vynásobenú počtom dní odo dňa, kedy mala byť smernica transponovaná, do okamihu ukončenia porušovania povinností alebo ak toto porušovanie trvá naďalej, potom do dňa vyhlásenia rozsudku v predmetnom konaní, alebo ii) minimálnu paušálnu pokutu vo výške 504 000 eur,

v prípade, ak porušovanie povinností uvedené v bode 1 bude pokračovať do dňa vyhlásenia rozsudku v predmetnom konaní, uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť Komisii penále vo výške 9 720 eur za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v predmetnom konaní tak dlho, dokedy bude tento členský štát porušovať svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice,

zaviazať Bulharskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii obsahuje právnu úpravu zameranú na dosiahnutie interoperability v oblasti cestného mýta a na stanovenie právneho základu pre cezhraničnú výmenu informácií o vozidlách a ich vlastníkoch alebo držiteľoch, ktorí v Európskej únii nezaplatili mýto.

Podľa článku 32 ods. 1 tejto smernice sú členské štáty povinné do 19. októbra 2021 prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou. Okrem toho musia Komisii bezodkladne oznámiť znenie týchto ustanovení.

Dňa 19. októbra 2021 zaslala Komisia Bulharskej republike výzvu. Dňa 19. mája 2022 jej zaslala odôvodnené stanovisko. Bulharská republika však doposiaľ predpisy na prebratie smernice neprijala ani ich neoznámila Komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ L 91, 2019, s. 45.