Language of document :

Talan väckt den 26 juli 2023 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-479/23)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Ilkova och P. Messina)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 32.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/5201 av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Republiken Bulgarien att betala ett schablonbelopp till kommissionen motsvarande det högsta av följande två alternativ: i) ett belopp på 1 800 euro per dag multiplicerat med antalet dagar räknat från dagen efter det att införlivandefristen enligt direktivet löpte ut till den dag då fördragsbrottet åtgärdats eller, om så inte sker, den dag då dom meddelas i förevarande mål, eller ii) ett lägsta schablonbelopp på 504 000 euro,

om det konstaterade fördragsbrottet enligt punkt 1 kvarstår till dom meddelas i målet, förplikta Republiken Bulgarien att betala ett löpande vite till kommissionen på 9 720 euro per dag räknat från dagen för domen tills medlemsstater uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen innehåller olika bestämmelser som syftar till att möjliggöra driftskompatibilitet mellan vägtullsystem och etablera en rättslig grund för gränsöverskridande informationsutbyte om fordon och fordonsägare eller fordonsinnehavare som inte betalat vägavgifter inom unionen.

Enligt artikel 32.1 i direktivet skulle medlemsstaterna senast den 19 oktober 2021 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. De skulle också genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Kommissionen tillställde Republiken Bulgarien en formell underrättelse den 19 oktober 2021. Den 19 maj 2022 tillställde kommissionen medlemsstaten ett motiverat yttrande. Republiken Bulgarien har dock fortfarande inte vidtagit nödvändiga införlivandeåtgärder eller underrättat kommissionen om dem.

____________

1 EUT L 91, 2019, s. 45.