Language of document :

2023 m. liepos 21 d. EnergieVerbund Dresden GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2023 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-317/20 EnergieVerbund Dresden GmbH / Europos Komisija

(Byla C-468/23 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: EnergieVerbund Dresden GmbH, atstovaujama Rechtsanwältin I. Zenke, Rechtsanwalt T. Heymann

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, E.ON SE, RWE AG

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2023 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą EnergieVerbund Dresden / Komisija (T-317/20) ir 2019 m. vasario 26 d. Europos Komisijos sprendimą dėl susijungimo „RWE/E.ON Assets“ (byla M.8871, OL C 111, 2000, p. 1);

1a.    subsidiariai grąžinti bylą T-317/20 Bendrajam Teismui, kad šis išspręstų ją iš esmės;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant apeliantės išlaidas advokatui ir kelionėms, kurias ji patyrė vykstant procesui Bendrajame Teisme (T-317/20).

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime klaidingai aiškino Sąjungos teisę – SESV 101 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 139/20041 21 straipsnio 1 dalį.

Pirma, Sąjungos teisė buvo pažeista netaikant SESV 101 straipsnio dėl tariamo Susijungimų reglamento 21 straipsnio stabdomojo poveikio (skundžiamo sprendimo 391 ir paskesni punktai).

Antra, neatsižvelgta į apeliantės pateiktus įrodymus dėl RWE ir E.ON sudaryto kartelinio susitarimo, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnį (skundžiamo sprendimo 391 ir paskesni punktai).

Trečia, neatsižvelgimas į apeliantės nurodytas faktines aplinkybes dėl formalių priežasčių laikytinas procesinių teisių pažeidimu (skundžiamo sprendimo 392 ir paskesni bei 405 ir paskesni punktai).

Pateikdama antrąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai traktavo Komisijos vykdytą susijungimų kontrolės procedūrą bylose M.8871 ir M.8870 ir Federalinės kartelių tarnybos vykdytą susijungimų kontrolės procedūrą byloje B8-28/19 ne kaip vieno koncentracijos sandorio dalis, kurias reikėjo patikrinti per susijungimo procedūrą.

Šiuo aspektu Bendrajam Teismui priekaištaujama, kad jis neatsižvelgė į tai, kad RWE įsigijo 16,67 % E.ON akcijų byloje B8-28/19 (skundžiamo sprendimo 64 ir paskesni punktai).

Antra, skundžiamas sąvokos „vienas koncentracijos sandoris“ pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnį, siejamą su 20 konstatuojamąja dalimi, aiškinimas (skundžiamo sprendimo 73 ir paskesni punktai).

Trečiajame apeliacinio skundo pagrinde teigiama, kad Bendrasis Teismas pažeidė ir klaidingai taikė Susijungimų reglamento 2 straipsnį, nes klaidingai kvalifikavo rinką byloje M.8871.

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai pritarė tam, kad Komisija nepateikė rinkos apibrėžties (skundžiamo sprendimo 219 ir paskesni punktai).

Antra, Bendrasis Teismas nekvestionavo Komisijos pateiktos nepakankamos rinkos pokyčių prognozės (skundžiamo sprendimo 228 ir paskesni punktai).

Trečia, apeliantė teigia, kad nepakankamai įvertinta auganti RWE rinkos galia (skundžiamo sprendimo 259 ir paskesni punktai).

Ketvirta, teigiama, kad Bendrasis Teismas nepakankamai įvertino RWE ir E.ON konkurencinius santykius, taip pat E.ON išnykimą (skundžiamo sprendimo 336 ir paskesni punktai).

Ketvirtuoju apeliacinio skundo pagrindu Bendrajam Teismui priekaištaujama, kad jis nepaisė įrodinėjimo pareigos paskirstymo principo, nes skundžiamame sprendime (272, 277 ir paskesni, 327, 340, 343 ir 381 punktai) nustatė apeliantei pernelyg didelę įrodinėjimo pareigą.

____________

1 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk. 3 t., p. 40).