Language of document :

Pritožba, ki jo je EnergieVerbund Dresden GmbH vložila 21. julija 2023 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 17. maja 2023 v zadevi T-317/20, EnergieVerbund Dresden GmbH/Evropska komisija

(Zadeva C-468/23 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: EnergieVerbund Dresden GmbH (zastopnika: I. Zenke, Rechtsanwältin, T. Heymann, Rechtsanwalt)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija, E.ON SE, RWE AG

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 17. maja 2023, EnergieVerbund Dresden/Komisija (T-317/20), in razglasi ničnost sklepa Evropske komisije z dne 26. februarja 2019 v zvezi z združitvijo „RWE/E.ON Assets“ (zadeva M.8871, UL 2000, C 111, str. 1);

1a. podredno, in v vsakem primeru, zadevo T-317/20 vrne v odločanje Splošnemu sodišču, da vsebinsko ustrezno odloči;

Komisiji naloži plačilo stroškov, vključno z odvetniškimi in potnimi stroški, ki so pritožnici nastali v postopku T-317/20.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da je v izpodbijani sodbi napačno razlagalo pravo Unije, in sicer člen 101 PDEU ter člen  21(1) Uredbe (ES) 139/20041 .

Prvič, pravo Unije naj bi bilo kršeno zaradi neuporabe člena 101 PDEU, zaradi domnevnega učinka blokade člena 21 Uredbe o združitvah (točka  391 in naslednje izpodbijane sodbe).

Drugič, neupoštevanje dokazov, ki jih je predložila pritožnica v zvezi s kartelnim sporazumom med družbama RWE in E.ON v smislu člena 101 PDEU (točka  391 in naslednje izpodbijane sodbe).

Tretjič, neupoštevanje navedb pritožnice o dejanskem stanju se iz formalnih razlogov šteje za kršitev postopkovnih pravic (točka 392 in naslednja, točka 405 in naslednje izpodbijane sodbe).

Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom trdi, da Splošno sodišče Komisijin postopek nadzora koncentracij v zadevah M.8871 in M.8870 ter postopek nadzora koncentracij s strani Bundeskartellamt v zadevi B8-28/19 napačno ni štelo za integralne dele ene same koncentracije, ki bi jih bilo treba preizkusiti v postopku nadzora koncentracij.

Pri tem se Splošnemu sodišču, prvič, očita, da ni upoštevalo udeležbe v višini 16,67% družbe RWE v družbi E.ON v zadevi B8-28/19 (točka 64 in naslednje izpodbijane sodbe).

Drugič, izpodbija se razlaga pojma „ena sama koncentracija“ v skladu s členom 3 v povezavi z 20. uvodno izjavo Uredbe o združitvah (točka 73 in naslednje izpodbijane sodbe).

Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da naj bi kršilo in napačno uporabilo člen 2 Uredbe o združitvah, zaradi napačne analize trga v zadevi M.8871.

Splošno sodišče naj bi, prvič, napačno potrdilo neopredelitev trga s strani Komisije (točka 219 in naslednje izpodbijane sodbe).

Drugič, Splošno sodišče naj ne bi nasprotovalo nezadostni napovedi razvoja dogodkov na trgu s strani Komisije (točka  228 in naslednje izpodbijane sodbe).

Tretjič, pritožnica izpodbija po njenem mnenju nezadostno presojo rasti tržne moči družbe RWE (točka 259 in naslednje izpodbijane sodbe).

Četrtič, Splošnemu sodišču se očita pomanjkljiva ocena konkurenčnega razmerja med družbama RWE in E.ON ter prenehanja družbe E.ON (točka 336 in naslednje izpodbijane sodbe).

Pritožnica s četrtim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču nazadnje očita, da je kršilo načelo porazdelitve dokaznega bremena, s tem da je v izpodbijani sodbi (točke  272, 277 in naslednje, 327, 340, 343 in 381) pritožnici naložilo nesorazmerno visok dokazni standard.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40).