Language of document :

Žalba koju je 27. srpnja 2023. podnio enercity AG protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 17. svibnja 2023. u predmetu T-321/20, enercity AG/Europska komisija

(predmet C-485/23 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: enercity AG (zastupnik: C. Schalast, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Savezna Republika Njemačka, E.ON SE, RWE AG

Žalbeni zahtjevi

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 17. svibnja 2023., enercity/ Komisija (T-321/20), i poništi odluku Europske komisije od 26. veljače 2019. o spajanju „RWE/E.ON Assets” (predmet M.8871, SL 2000., C 111, str. 1.),

podredno, ukine pobijanu presudu i vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naloži Komisiji snošenje troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom žalitelj ističe pogrešno tumačenje članka 263. stavka 4. UFEU-a. U pobijanoj presudi, Opći sud je uvjete za pravnu sposobnost prema članku 263. stavku 4. UFEU-a definirao preusko i u suprotnosti s vlastitom sudskom praksom i praksom Suda. Pozvao se isključivo na presudu od 4. srpnja 2006., easyJet/Komisija (T-177/04), ne uzimajući pritom u obzir okolnosti slučaja. Te su okolnosti posebno uključivale žaliteljevu intenzivnu uključenost u okviru, između ostalog, cjelokupne transakcije, žaliteljevo konkretno sudjelovanje na osobnom sastanku s Komisijom i priznanje kao zainteresirane treće osobe od strane Komisijina službenika za saslušanje. Stoga, pravno mišljenje izraženo u pobijanoj presudi značajno bi narušilo pravnu zaštitu protiv odluka o kontroli koncentracija u budućnosti.

Drugim žalbenim razlogom Općem sudu se prigovara povreda zahtjeva zakonitosti i vladavine prava. Opći sud je u svojoj odluci o aktivnoj legitimaciji zanemario priznanje žalitelja i obvezu službenika za saslušanje da ga obavijesti o daljnjim mogućnostima očitovanja u postupku. Umjesto toga, Opći sud je mišljenja da je žalitelj mogao intenzivnije sudjelovati u postupku. Žalitelj tvrdi da je vjerovao obećanju službenika za saslušanje kao organa Komisije. Opći sud je povrijedio načela zakonitosti i zaštite legitimnih očekivanja. Stoga pobijana presuda znači da će Komisija ubuduće moći slobodno odlučivati ​​o mogućnostima poduzimanja pravnih radnji protiv transakcija.

Svojim trećim žalbenim razlogom tužitelj ističe da je Opći sud u svojoj odluci o pogrešnom razdvajanju ukupne transakcije između društava RWE i E.ON pogrešno tumačio članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 139/20041 pozivajući se isključivo na konsolidiranu Obavijest o nadležnosti Komisije i ignorirajući vlastitu sudsku praksu iz presude od 23. veljače 2006., Cementbouw Handel & Industrie/ Komisija (T-282/02), kao i uvodnu izjavu 20. Uredbe (EZ) br. 139/2004. Opći sud je povrijedio načela hijerarhije pravnih propisa, nadređenosti prava i diobe vlasti.

Konačno, četvrti žalbeni razlog odnosi se na pogrešnu ocjenu „Investor Relationship Agreement” koji su podnijela društva RWE i E.ON. Opći sud je zanemario činjenicu da je taj sporazum bio nevažeći prema njemačkom zakonu o dioničkim društvima. Pritom je ostavio bitna pitanja neprovjerenima i, stoga, donio odluku koja je pravno pogrešna.

____________

1     Uredba (EZ) br. 139/2004 Vijeća od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (SL 2004., L 24, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 5., str. 73.)