Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-321/20. sz., enercity AG kontra Európai Bizottság ügyben 2023. május 17-én hozott ítélete ellen az enercity AG által 2023. július 27-én benyújtott fellebbezés

(C-485/23. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: enercity AG (képviselő: C. Schalast, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, E.ON SE, RWE AG

A fellebbező kérelmei

A fellebbező kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2023. május 17-i enercity kontra Bizottság ítéletét (T-321/20), és semmisítse meg az „RWE/E.ON Assets” összefonódásról szóló, 2019. február 26-i bizottsági határozatot (M.8871. sz. ügy, HL 2000. C 111., 1. o.);

másodlagosan a megtámadott ítéletet helyezze hatályon kívül, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze az első-és a másodfokú eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjával a fellebbező az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének értelmezése során elkövetett téves jogalkalmazásra hivatkozik. A megtámadott ítéletben a Törvényszék az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése szerinti, kereshetőségi jogra vonatkozó követelményeket túl szűken, illetve a saját és a Bíróság ítélkezési gyakorlatával ellentétesen határozta meg. A Törvényszék kizárólag a 2006. július 4-i easyJet kontra Bizottság ügyben (T-177/04) hozott ítéletre hivatkozott, és nem vette figyelembe az ügy körülményeit. E körülmények közé tartozik különösen a fellebbezőnek a teljes ügyletben való intenzív részvétele, a fellebbezőnek a Bizottsággal tartott személyes találkozón való tényleges részvétele, valamint a Bizottság meghallgatási tisztviselője általi, érintett harmadik félként való elismerés. Következésképpen a megtámadott ítéletben kifejtett jogi álláspont a jövőben jelentősen veszélyezteti az összefonódás-ellenőrzési határozatokkal szembeni jogi védelmet.

A második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék megsértette a jogkövetésre és a jogállamiságra vonatkozó követelmények tiszteletben tartásának elvét. A kereshetőségi jogról szóló határozatában a Törvényszék figyelmen kívül hagyta, hogy a meghallgatási tisztviselő a fellebbezőt elismerte és ígéretet tett neki arra vonatkozóan, hogy az eljárás során tájékoztatja a további észrevételek előterjesztésének lehetőségéről. A Törvényszék ehelyett úgy ítélte meg, hogy a fellebbező intenzívebben részt vehetett volna az eljárásban. A fellebbező azt állítja, hogy a meghallgatási tisztviselő mint bizottsági szerv által tett ígéretre támaszkodott. A Törvényszék tehát megsértette a jogkövetés és a bizalomvédelem elvét. Következésképpen a megtámadott ítélet azt jelenti, hogy a jövőben a Bizottság szabadon dönthet az ügyletekkel szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

Harmadik jogalapjával a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék az RWE és az E.ON teljes ügyletének téves szétválasztására vonatkozó határozatában tévesen értelmezte a 139/2004/EK rendelet1 (a továbbiakban: összefonódás-ellenőrzési rendelet) 3. cikkének (1) bekezdését, amikor kizárólag a hatáskörről szóló, egységes szerkezetbe foglalt bizottsági közleményre hivatkozott, és figyelmen kívül hagyta a 2006. február 23-i Cementbouw Handel & Industrie kontra Bizottság ügyben (T-282/02) hozott ítéletből eredő saját ítélkezési gyakorlatát, valamint az összefonódás-ellenőrzési rendelet (20) preambulumbekezdését. Ezzel a Törvényszék megsértette a jogszabályi hierarchia, a joguralom és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét.

Végül a negyedik jogalap az RWE és az E.ON által benyújtott „Investor Relationship Agreement” téves értékelésére vonatkozik. A Törvényszék nem vette figyelembe azt a tényt, hogy e megállapodás a részvénytársaságokra vonatkozó német jog alapján hatálytalan volt. Így tehát lényeges kérdéseket nem vizsgált meg, és ennek következtében jogilag téves határozatot hozott.

____________

1     A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL 2004. L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.; helyesbítés: HL 2022. L 103.,18. o.).