Language of document :

Žaloba podaná dne 28. července 2023 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-487/23)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Santiago de Albuquerque a G. Gattinara, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

Určil, že Portugalská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 3 a 4 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích1 , jelikož nedohlížela na:

místní samosprávu v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

portugalské orgány veřejné správy poskytující zdravotní služby (zdravotní péče), v letech 2013 až 2022,

Autonomní region Madeira od roku 2013 do roku 2022,

Autonomní region Azory, v roce 2013 a od roku 2015 do roku 2022,

aby platily své obchodní dluhy ve lhůtách stanovených uvedeným článkem.

2)    Uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Causa petendi žaloby je nesplnění ze strany Portugalské republiky čl. 4 odst. 3 a 4 písm. b) směrnice 2011/7/EU od Roku 2012 dosud. V souladu s uvedenými ustanoveními mají členské státy zajistit, aby obchodní transakce, v nichž je dlužníkem orgán veřejné moci, nepřekročily lhůtu splatnosti 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit až na 60 dnů pro veřejné subjekty poskytující služby zdravotní péče, které jsou za tím účelem řádně uznány. Směrnice 2011/7/EU stanoví, že členské státy musí směrnici provést nejpozději 16. března 2013.

Evropská komise informovala Portugalskou republiku o systematickém a trvajícím porušování lhůt stanovených v čl. 4 odst. 3 a 4 písm. b) směrnice 2011/7/EU ze strany portugalských orgánů veřejné moci a následně zahájila předběžné správní řízení pro nesplnění povinnosti ze strany členského státu. Toto nesplnění přetrvalo i po uplynutí lhůty v odůvodněném stanovisku (5. prosince 2017).

Soubor monitorovacích zpráv o průměrných lhůtách plateb ze strany orgánp veřejné moci v různých odvětvích portugalské veřejné správy, které Portugalská republika zaslala útvarům Komise na jejich žádost, ukazuje, že po uplynutí lhůty v odůvodněném stanovisku, až do dne podání žaloby, portugalské orgány veřejné moci z různých sektorů nadále splácely své obchodní dluch v delších lhůtách, než jsou lhůty uvedené v čl. 4 odst. 3 a 4 písm. b) směrnice 2011/7/EU. Konkrétně jde o:

místní samosprávu v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

portugalské orgány veřejné správy poskytující zdravotní služby (zdravotní péče), v letech 2013 až 2022,

Autonomní region Madeira od roku 2013 do roku 2022,

Autonomní region Azory, v roce 2013 a od roku 2015 do roku 2022.

Navíc do zpráv za roky 2020, 2021 a 2022 Portugalská republika nezahrnula úplné údaje, údajně proto, že neměla k dispozici údaje týkající se místní správy za uvedené roky, v důsledku změny účetního systému. Ke dni podání žaloby Portugalská republika uvedené zprávy nedoplnila, ani nezaslala aktuální informace.

V důsledku toho má Komise za to, že Portugalská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 3 a 4 písm. b) směrnice 2011/7/EU, když nedohlížela, aby výše uvedené orgány veřejné moci aby platily své obchodní dluhy ve lhůtách stanovených uvedeným článkem.

____________

1 Úř. věst. 2011, L 48, p. 1.