Language of document :

Caingean arna tabhairt an 28 Iúil 2023 – an Coimisiún Eorpach v Poblacht na Portaingéile

(Cás = "n" "Case"  IF = "o" "Joined Cases" C-487/23)

Teanga an cháis: an Phortaingéilis

Páirtithe

Iarratasóir: An Coimisiún Eorpach (ionadaithe: L. Santiago de Albuquerque agus G. Gattinara, Gníomhairí)

Cosantóir: Poblacht na Portaingéile

An t-ordú atá á lorg

Iarrann an t-iarratasóir ar an gCúirt Bhreithiúnais:

A dhearbhú gur mhainnigh Poblacht na Portaingéile a hoibleagáidí faoi Airteagal 4(3) agus (4)(b) de Threoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála 1 a chomhlíonadh, toisc gur mhainnigh sí a áirithiú go n-íocfaidh:

Rialtas áitiúil in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018,

Eintitis phoiblí na Portaingéile a sholáthraíonn cúram sláinte (fo-earnáil sláinte), ó 2013 go 2022,

Réigiún Uathrialach Mhaidéara, ó 2013 go 2022,

Réigiún Féinrialaitheach na nAsór, in 2013 agus ó 2015 go 2022,

fiachais tráchtála laistigh de na tréimhsí a leagtar síos san Airteagal sin.

A ordú do Phoblacht na Portaingéile na costais a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

Is í an chúis chaingne ná mainneachtain Phoblacht na Portaingéile Airteagal 4(3) agus (4)(b) de Threoir 2011/7/AE a chomhlíonadh ó 2012 go dtí an lá atá inniu ann. Faoi na forálacha sin, áiritheoidh na Ballstáit, in idirbhearta tráchtála inar údarás poiblí é an féichiúnaí, nach rachaidh an tréimhse íocaíochta thar 30 lá. Féadfar an tréimhse sin a fhadú go 60 lá i gcás eintitis phoiblí a sholáthraíonn cúram sláinte a aithnítear go cuí chun na críche sin. Ceanglaítear le Treoir 2011/7/AE ar na Ballstáit a forálacha a thrasuí faoin 16 Márta 2013.

Tá tús curtha ag an gCoimisiún Eorpach leis an gcéim réamhdhlíthíochta den nós imeachta maidir le neamhcomhlíonadh i gcoinne Phoblacht na Portaingéile tar éis dó a haird a tharraingt ar neamhchomhlíonadh córasach agus leanúnach roinnt údarás poiblí Portaingéalach agus na téarmaí maidir le híocaíocht na bhfiachas tráchtála a leagtar síos in Airteagal 4(3) agus (4)(b) de Threoir 2011/7/AE bunaithe. Lean an neamhchomhlíonadh sin ar aghaidh ar dháta éaga na tréimhse a leagtar síos sa tuairim réasúnaithe (5 Nollaig 2017).

Léirítear le sraith tuarascálacha faireacháin ina bhfuil sonraí maidir le meántréimhsí íocaíochta údarás poiblí in earnálacha éagsúla de riarachán poiblí na Portaingéile, a sheol Poblacht na Portaingéile chuig seirbhísí an Choimisiúin arna iarraidh sin dóibh, gur lean údaráis phoiblí na Portaingéile in earnálacha éagsúla de riarachán poiblí na Portaingéile, tar éis don tréimhse a leagtar síos sa tuairim réasúnaithe dul in éag agus go dtí an dáta a tionscnaíodh an chaingean, a fhiachais tráchtála a íoc laistigh de thréimhsí níos faide ná na tréimhsí dá bhforáiltear in Airteagal 4(3) agus (4)(b) de Threoir 2011/7/AE. Is iad sin, go háirithe, na heintitis phoiblí seo a leanas:

Rialtas áitiúil in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018,

Eintitis phoiblí na Portaingéile a sholáthraíonn cúram sláinte (fo-earnáil sláinte), ó 2013 go 2022,

Réigiún Uathrialach Mhaidéara, ó 2013 go 2022,

Réigiún Féinrialaitheach na nAsór, in 2013 agus ó 2015 go 2022.

Thairis sin, níor áirigh Poblacht na Portaingéile, sna tuarascálacha do 2020, 2021 agus 2022, ach sonraí neamhiomlána, a líomhnaítear toisc nach raibh na sonraí aici don rialtas áitiúil do na blianta sin mar gheall ar athrú ar an gcóras cuntasaíochta don rialtas áitiúil. Go dtí an dáta a tionscnaíodh an chaingean, ní raibh na sonraí a bhí sna tuarascálacha sin curtha i gcrích ag Poblacht na Portaingéile ná níor sheol sí sonraí nuashonraithe.

Dá bhrí sin, tá an Coimisiún den tuairim gur mhainnigh Poblacht na Portaingéile a hoibleagáidí faoi Airteagal 4(3) agus (4)(b) de Threoir 2011/7/AE a chomhlíonadh trí mhainneachtain a áirithiú agus toisc nach n-áirithíonn sí go n-íocfaidh na húdaráis phoiblí thuasluaite a bhfiachais tráchtála laistigh de na tréimhsí a leagtar síos san Airteagal sin.

____________

1 IO 2011 L 48, lch. 1.