Language of document :

2023. július 28-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-487/23. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Santiago de Albuquerque és G. Gattinara, meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

Állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság nem teljesítette a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 4. cikke (3) bekezdéséből és (4) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségeit, mivel nem biztosította, és nem biztosítja, hogy:

a helyi hatóságok 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban,

az egészségügyi ellátást nyújtó közintézmények (egészségügyi alágazat) 2013. és 2022. között;

Madeira Autonóm Régió 2013. és 2022. között;

az Azori-szigetek Autonóm Régió 2013-ban, valamint 2015. és 2022. között

az említett cikkben előírt határidőn belül fizessék meg tartozásaikat

A Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset indoka az, hogy a Portugál Köztársaság 2012-től a mai napig nem teljesítette a 2011/7/EU irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében és (4) bekezdése b) pontjában előírt kötelezettségeit. Az említett rendelkezések értelmében a tagállamok biztosítják, hogy azokban a kereskedelmi ügyletekben, amelyekben az adós egy hatóság, a fizetési határidő ne haladja meg a 30 napot. E határidő legfeljebb 60 napig meghosszabbítható az egészségügyi szolgáltatást nyújtó közintézmények tekintetében, amelyeket e célból megfelelően elismertek. A 2011/7/EU irányelv előírja, hogy rendelkezéseit legkésőbb 2013. március 16-ig át kell ültetni.

Az Európai Bizottság, miután jelezte a Portugál Köztársaságnak, hogy több portugál hatóság szisztematikusan és folyamatosan megsérti a kereskedelmi tartozások megfizetése tekintetében a 2011/7/EU irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében és (4) bekezdése b) pontjában előírt határidőket, megindította az említett tagállam elleni kötelezettségszegés megállapítási eljárást megelőző közigazgatási szakaszt. E kötelezettségszegés fennállt az indokolással ellátott véleményben kitűzött határidő lejártakor (2017. december 5.)

A Portugál Köztársaság által a Bizottság szolgálatainak ez utóbbiak felszólítására küldött, a hatóságoknak a portugál közigazgatás különböző ágazataiban fennálló átlagosa fizetési határidőkre vonatkozó tájékoztatók összességéből az tűnik ki, hogy az indokolással ellátott véleményben kitűzött határidő eltelte és a kereset benyújtásának időpontja közötti időszakban a portugál közigazgatás különböző ágazatainak hatóságai kereskedelmi tartozásaikat továbbra is a 2011/7/EU irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében és (4) bekezdése b) pontjában előírt határidőket meghaladó határidőkön belül fizették meg. Konkrétan a következő hatóságokról van szó:

a helyi hatóságok 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban,

az egészségügyi ellátást nyújtó közintézmények (egészségügyi alágazat) 2013. és 2022. között;

Madeira Autonóm Régió 2013. és 2022. között;

az Azori-szigetek Autonóm Régió 2013-ban, valamint 2015. és 2022. között.

Ezenfelül, a 2020. 2021. és 2022. évre vonatkozó tájékoztatókban a Portugál Köztársaság csak hiányos adatokat szolgáltatott, feltehetően azért, mert nem rendelkezett a helyi hatóságok ezen évekre vonatkozó adataival, ami az e hatóságra alkalmazandó számviteli rendszer megváltoztatásának volt köszönhető. A kereset benyújtásának időpontjában a Portugál Köztársaság nem egészítette ki az e tájékoztatókban szereplő adatokat, és a naprakésszé tett adatokat sem küldte meg.

Következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Portugál Köztársaság nem teljesítette a 2011/7/EU irányelv 4. cikke (3) bekezdéséből és (4) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségeit, mivel nem biztosította, és nem biztosítja, hogy a fentebb említett hatóságok az említett cikkben előírt határidőkön belül fizessék meg kereskedelmi tartozásaikat.

____________

1 HL 2011 L 48., 1. o.