Language of document :

Prasība, kas celta 2023. gada 28. jūlijā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-487/23)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Santiago de Albuquerque un G. Gattinara)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka Portugāles Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 1 4. panta 3. punktā un 4. punkta b) apakšpunktā paredzētos pienākumus, jo tā nav nedz nodrošinājusi, nedz nodrošina, ka:

‒    vietējā pārvalde 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā;

‒    Portugāles publiskās struktūras, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, (veselības aprūpes apakšnozare) laikā no 2013. gada līdz 2022. gadam;

‒    Madeiras autonomais reģions laikā no 2013. gada līdz 2022. gadam;

‒    Azoru autonomais reģions 2013. gadā un laikā no 2015. gada līdz 2022. gadam,

maksā savus no komercdarījumiem izrietošos parādus šaja pantā noteiktajos termiņos;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir par to, ka Portugāles Republika laikā no 2012. gada līdz šim brīdim nav izpildījusi Direktīvas 2011/7/ES 4. panta 3. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu. Saskaņā ar šīm tiesību normām dalībvalstis nodrošina, ka komercdarījumos, kuros parādnieks ir publiska iestāde, maksājuma termiņš nepārsniedz 30 dienas. Šis termiņš var tikt pagarināts līdz 60 dienām publiskām struktūrām, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus un kas šajā nolūkā ir pienācīgi atzītas. Direktīva 2011/7/ES noteic, ka dalībvalstīm tā bija jātransponē līdz 2013. gada 16. martam.

Eiropas Komisija uzsāka pirmstiesas posmu pret Portugāles Republiku ierosinātajā procedūrā par Direktīvas 2011/7/ES neizpildi pēc tam, kad tai tika darīts zināms, ka vairākas Portugāles publiskās iestādes sistemātiski un ilgstoši nemaksā savus no komercdarījumiem izrietošos parādus Direktīvas 2011/7/ES 4. panta 3. punktā un 4. punkta b) apakšpunktā noteiktajos termiņos. Dienā, kad beidzās argumentētajā atzinumā noteiktais termiņš (2017. gada 5. decembrī), šī neizpilde joprojām turpinājās.

No kontroles ziņojumiem – kurus pēc Komisijas dienestu lūguma tiem nosūtījusi Portugāles Republika un kuros ir dati par to, kādos termiņos caurmērā maksājumus veic publiskās iestādes dažādās Portugāles publiskās pārvaldes nozarēs – izriet, ka laikā no argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigām līdz prasības celšanai vairāku Portugāles publiskās pārvaldes nozaru iestādes turpināja maksāt savus no komercdarījumiem izrietošos parādus termiņos, kas pārsniedz Direktīvas 2011/7/ES 4. panta 3. punktā un 4. punkta b) apakšpunktā noteiktos. Runa ir konkrēti par šādām publiskām iestādēm:

‒ vietējā pārvalde 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā;

‒ Portugāles publiskās struktūras, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, (veselības aprūpes apakšnozare) laikā no 2013. gada līdz 2022. gadam;

‒ Madeiras autonomais reģions laikā no 2013. gada līdz 2022. gadam;

‒ Azoru autonomais reģions 2013. gadā un laikā no 2015. gada līdz 2022. gadam.

Komisija piebilst, ka ziņojumos par 2020., 2021. un 2022. gadu Portugāles Republika iekļāvusi tikai nepilnīgus datus tāpēc, ka tās rīcībā it kā neesot vietējās pārvaldes datu par šiem gadiem, jo vietējās pārvaldes grāmatvedības uzskaites sistēmā esot notikušas izmaiņas. Līdz prasības celšanas dienai Portugāles Republika nav nedz papildinājusi minēto ziņojumu datus, nedz nosūtījusi atjauninātos datus.

Tāpēc Komisija secina, ka Portugāles Republika nav izpildījusi Direktīvas 2011/7/ES 4. panta 3. punktā un 4. punkta b) apakšpunktā noteiktos pienākumus, jo nav nedz nodrošinājusi, nedz nodrošina, ka iepriekš minētās publiskās iestādes savus no komercdarījumiem izrietošos parādus maksā šajā pantā noteiktajos termiņos.

____________

1 OV 2011, L 48, 1. lpp.