Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2023 – Európska komisia/Portugalská republika

(vec C-487/23)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Santiago de Albuquerque a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 3 a 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách1 , tým, že nezabezpečila, aby

miestna správa, v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

portugalské verejnoprávne subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť (podoblasť zdravie), v rokoch 2013 až 2022,

autonómny región Madeira, v rokoch 2013 až 2022,

autonómny región Azory, v roku 2013 a v rokoch 2015 až 2022,

uhrádzali svoje obchodné záväzky v lehotách stanovených v uvedenom článku,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Causa petendi predmetnej žaloby je porušovanie povinností zo strany Portugalskej republiky, vyplývajúcich z článku 4 ods. 3 a 4 písm. b) smernice 2011/7/EÚ od roku 2012 až dodnes. Podľa uvedených ustanovení členské štáty zabezpečia, aby v obchodných transakciách, kde je dlžník orgánom verejnej moci, lehota splatnosti nepresahovala 30 dní. Táto lehota sa môže predĺžiť až na 60 dní pre verejnoprávne subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť, ktoré sú náležite uznané na tento účel. Smernica 2011/7/EÚ stanovuje, že členské štáty mali prebrať jej ustanovenia najneskôr do 16. marca 2013.

Po upozornení Portugalskej republiky, že portugalské verejnoprávne subjekty systematicky a nepretržite nedodržujú lehoty na uhrádzanie obchodných záväzkov stanovené v článku 4 ods. 3 a 4 písm. b) smernice 2011/7/EÚ, Komisia iniciovala správne konanie predchádzajúce konaniu o nesplnenie povinností proti uvedenému členskému štátu. Toto nesplnenie povinností trvalo aj po uplynutí lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku (5. decembra 2017).

Viacero následných správ o priemerných lehotách uhrádzania záväzkov verejnoprávnymi subjektmi v rozličných sektoroch portugalskej verejnej správy, ktoré Portugalská republika zaslala útvarom Komisie na ich výzvy, svedčí o tom, že po uplynutí lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku až do dátumu podania žaloby verejnoprávne subjekty v rozličných sektoroch portugalskej verejnej správy naďalej uhrádzajú svoje obchodné záväzky v lehotách prekračujúcich lehoty stanovené v článku 4 ods. 3 a 4 písm. b) smernice 2011/7/EÚ. Ide konkrétne o tieto verejnoprávne subjekty:

územná správa, v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

portugalské verejnoprávne subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť (podoblasť zdravie), v rokoch 2013 až 2022,

autonómny región Madeira, v rokoch 2013 až 2022,

autonómny región Azory, v roku 2013 a v rokoch 2015 až 2022,

Okrem toho v správach týkajúcich sa rokoch 2020, 2021 a 2022 Portugalská republika uviedla iba neúplné údaje, keďže údajne nedisponovala referenčnými údajmi miestnej správy, z dôvodu zmeny v účtovnom systéme uplatniteľnom na túto správu. K dátumu podania žaloby Portugalská republika neskompletizovala údaje v týchto správach, ani nezaslala aktualizované údaje.

V dôsledku toho sa Komisia domnieva, že Portugalská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 3 a 4 písm. b) smernice 2011/7/EÚ, tým, že nezabezpečila, aby vyššie spomenuté verejnoprávne subjekty uhrádzali svoje obchodné záväzky v lehotách stanovených v uvedenom článku.

____________

1 Ú. v. EÚ L 48, 2011, s. 1.