Language of document :

Talan väckt den 28 juli 2023 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-487/23)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Santiago de Albuquerque och G. Gattinara)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.3 och 4.4 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner1 genom att inte ha säkerställt och fortfarande inte säkerställa att

‒ lokala myndigheter, åren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018,

‒ offentliga organ som tillhandahåller hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdssektorn), från år 2013 till år 2022,

‒ den autonoma regionen Madeira, från år 2013 till år 2022,

‒ den autonoma regionen Azorerna, åren 2013 och 2015–2022,

betalar sina kommersiella skulder inom de tidsfrister som föreskrivs i den artikeln, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Grunden för talan är Republiken Portugals åsidosättande av artikel 4.3 och 4.4 b i direktiv 2011/7/EU sedan år 2012. Enligt de bestämmelserna ska medlemsstaterna vid handelstransaktioner där gäldenären är en offentlig myndighet säkerställa att betalningsperioden inte överskrider 30 dagar. Tidsfristen får förlängas till 60 dagar för offentliga organ som tillhandahåller hälso- och sjukvård och som är vederbörligen erkända för det ändamålet. Enligt direktiv 2011/7/EU skulle medlemsstaterna ha införlivat direktivet senast den 16 mars 2013.

Europeiska kommissionen inledde den administrativa fasen av ett fördragsbrottsförfarande mot Republiken Portugal för åsidosättande av direktiv 2011/7/EU efter att ha uppmärksammat medlemsstaten på att olika portugisiska offentliga organ systematiskt och ihållande underlåtit att betala sina kommersiella skulder inom de frister som föreskrivs i artikel 4.3 och 4.4 b i direktiv 2011/7/EU. Detta åsidosättande kvarstod när tidsfristen i det motiverade yttrandet löpte ut (den 5 december 2017).

Det framgår av en rad rapporter med uppgifter om de genomsnittliga betalningstiderna för offentliga organ inom olika sektorer av den portugisiska offentliga förvaltningen, vilka Republiken Portugal på begäran översänt till kommissionen, att portugisiska offentliga organ inom olika sektorer av den portugisiska offentliga förvaltningen, efter utgången av den frist som fastställts i det motiverade yttrandet och fram till den dag då talan väcktes, fortsatte att betala sina kommersiella skulder efter längre tid än vad som föreskrivs i artikel 4.3 och 4.4 b i direktiv 2011/7/EU. Det rör sig konkret om följande offentliga organ:

‒ Lokala myndigheter, åren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.

‒ Offentliga organ som tillhandahåller hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdssektorn), från år 2013 till år 2022.

‒ Den autonoma regionen Madeira, från år 2013 till år 2022.

‒ Den autonoma regionen Azorerna, åren 2013 och 2015–2022.

Dessutom inkluderade Republiken Portugal i rapporterna för åren 2020, 2021 och 2022 endast ofullständiga uppgifter, enligt uppgift på grund av att den inte hade några uppgifter för lokala myndigheter för dessa år på grund av en förändring i redovisningssystemet för lokala myndigheter. Vid den tidpunkt då talan väcktes hade Republiken Portugal inte kompletterat uppgifterna i dessa rapporter eller översänt uppdaterade uppgifter.

Kommissionen drar följaktligen slutsatsen att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.3 och 4.4 b i direktiv 2011/7/EU genom att genom att inte ha säkerställt och fortfarande inte säkerställa att ovannämnda offentliga organ betalar sina kommersiella skulder inom de tidsfrister som föreskrivs i den artikeln.

____________

1 EUT L 48, 2011, s. 1.