Language of document :

Žalba koju je 21. srpnja 2023. podnio Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 17. svibnja 2023. u predmetu T-314/20, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH/Europska komisija

(predmet C-466/23 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (zastupnici: I. Zenke, T. Heymann, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Savezna Republika Njemačka, E.ON SE, RWE AG

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 17. svibnja 2023., Stadtwerke Hameln Weserbergland/Komisija (T-314/20), i poništi odluku Europske komisije od 26. veljače 2019. o spajanju „RWE/E.ON Assets” (predmet M.8871, SL 2000., C 111, str. 1.),

1a. podredno tome i u svakom slučaju, vrati predmet T-314/20 Općem sudu na ponovno odlučivanje o meritumu,

naloži Komisiji snošenje troškova, uključujući odvjetničke i putne troškove nastale žalitelju u postupku T-314/20.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom, žalitelj navodi nepostojanje obrazloženja, iskrivljavanje činjenica i povredu postupovnih prava.

Kao prvo, pobijana presuda nedovoljno je obrazložena jer iz nje ne proizlazi da li je/kako je Opći sud ocijenio značajan utjecaj na tužiteljev položaj na tržištu (t. 23. i slj. pobijane presude).

Kao drugo, Opći sud je iskrivio žaliteljeve tvrdnje kada je naveo da ne postoje posebne okolnosti koje bi utjecale na žaliteljev položaj na tržištu (t. 31. pobijane presude).

Kao treće, Opći sud povrijedio je žaliteljeva postupovna prava time što nije ispitao značajan utjecaj na njega.

Svojim drugim žalbenim razlogom Općem sudu se na teret stavlja pogrešna primjena članka 263. stavka 4. UFEU-a. Presudom se pogrešno poriče da je na žalitelja ta odredba izravno utjecala.

Prvo, Opći sud pogrešno pretpostavlja da je formalno sudjelovanje u postupku kontrole koncentracije M.8871 preduvjet za utvrđivanje izravnog utjecaja na žalitelja.

Drugo, zahtjevi Općeg suda u pogledu dokazivanja daljnjih specifičnih okolnosti za pretpostavku da se na žalitelja izravno utjecalo su pretjerani.

Svojim trećim žalbenim razlogom, žalitelj prigovara da je Opći sud propustio ispitati njezine materijalnopravne tužbene razloge. Pozivajući se na presudu u predmetu T- 312/20, on tvrdi da je Opći sud pogrešno protumačio pravo Unije, točnije članak 101. UFEU-a i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) 139/20041 .

Prvo, pravo Unije prekršeno je neprimjenom članka 101. UFEU-a zbog navodnog sprečavajućeg učinka članka 21. Uredbe br. 139/2004 (t. 392. i slj. u presudi u predmetu T-312/20).

Drugo, dokazi koje je podnio žalitelj za kartelni sporazum između društava RWE i E.ON u smislu članka 101. UFEU-a (t. 392. i slj. presude u predmetu T-312/20) nisu uzeti u obzir.

Treće, nepoštivanje žaliteljevog predočenja činjenica iz formalnih razloga smatra se kršenjem postupovnih prava (t. 393. i slj., 406 i slj. presude u predmetu T-312/20).

Svojim četvrtim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je Opći sud pogriješio kad postupak kontrole koncentracija koje je provela Komisija u predmetima M.8871 i M.8870 i postupak kontrole koncentracija Saveznog ureda za tržišno natjecanje u predmetu B8-28/19 nije uzeo kao sastavne dijelove jedne koncentracije koju bi valjalo ispitati u postupku koncentracije.

Prvo, sud je optužen za ignoriranje udjela društva RWA od 16,67% u društvu E.ON u slučaju B8-28/19 (t. 65. i slj. presude u predmetu T-312/20).

Drugo, kritizira se tumačenje izraza „jedinstvena koncentracija” u skladu s člankom 3. u vezi s uvodnom izjavom 20. Uredbe br. 139/2004 (t. 74. i slj. presude u predmetu T-312/20).

Petim žalbenim razlogom navodi se da je Opći sud povrijedio i pogrešno primijenio članak 2. Uredbe (EZ) 139/2004 pogrešnom analizom tržišta u predmetu M.8871.

Prvo, Opći sud pogrešno je podapro činjenicu da je Komisija definiciju tržišta ostavila otvorenom (t. 220. i slj. u presudi u predmetu T-312/20).

Drugo, Opći sud nije prigovorio Komisijinoj nedostatnoj prognozi razvoja tržišta (t. 229. i slj. presude u predmetu T 312/20).

Treće, žalitelj se protivi onome što smatra nedostatnom procjenom rastuće tržišne snage društva RWE-a (t. 260. i slj. presude u predmetu T-312/20).

I četvrto, Općem sudu se prigovara manjkavost procjene konkurentskog odnosa između društava RWE i E.ON i nestanak društva E.ON (t. 339. i slj. u presudi u predmetu T-312/20).

Konačno, šestim žalbenim razlogom Općem sudu se prigovara da je prekršio načela tereta dokazivanja nametanjem pretjeranih zahtjeva dokazivanja u presudi u predmetu T-312/20 (t. 273., 278. i slj., 328., 341., 344. i 382. te presude).

____________

1 Uredba (EZ) br. 139/2004 Vijeća od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (SL 2004., L 24, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 5., str. 73.)