Language of document :

Odvolanie podané 21. júla 2023 Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) zo 17. mája 2023 vo veci T-314/20, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH/Európska komisia

(vec C-466/23 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (v zastúpení: I. Zenke, Rechtsanwältin, T. Heymann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Spolková republika Nemecko, E.ON SE, RWE AG

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

1.    zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. mája 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Komisia (T-314/20) a zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 26. februára 2019 o koncentrácii „RWE/E.ON Assets“ (vec M.8871, Ú. v. EÚ C 111, 2000, s. 1),

1a. subsidiárne vrátil vec T-314/20 Všeobecnému súdu, pokiaľ ide o všetky potrebné rozhodnutia,

2.    uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania vrátane výdavkov na advokáta a cestovných výdavkov vynaložených odvolateľkou v rámci konania T-314/20.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľka namieta nedostatok odôvodnenia, skreslenie skutkových okolností a porušenie procesných práv.

Po prvé napadnutý rozsudok je nedostatočne odôvodnený v rozsahu, v akom neuvádza, či/akým spôsobom Všeobecný súd posúdil ovplyvnenie postavenia odvolateľky na trhu (bod 23 a nasl. napadnutého rozsudku).

Po druhé Všeobecný súd skresľuje argumentáciu odvolateľky, keď tvrdí, že neexistujú osobitné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jej postavenie na trhu (bod 31 napadnutého rozsudku).

Po tretie Všeobecný súd porušil procesné práva odvolateľky tým, že sa nezaoberal jej vecnou dotknutosťou.

druhom odvolacom dôvode sa Všeobecnému súdu vytýka nesprávne uplatnenie článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ. Rozsudok nesprávne popiera, že by odvolateľka bola osobne dotknutá na základe tohto ustanovenia.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne vychádza z toho, že formálna účasť na konaní o kontrole koncentrácií M.8871 bola podmienkou konštatovania osobnej dotknutosti odvolateľky.

Po druhé požiadavky Všeobecného súdu týkajúce sa dôkazu o iných osobitných okolnostiach na účely konštatovania, že odvolateľka je osobne dotknutá, sú neprimerané.

Svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že nepreskúmal jej hmotnoprávne žalobné dôvody. S odkazom na rozsudok vo veci T-312/20 tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vyložil právo Únie, konkrétne článok 101 ZFEÚ a článok 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 139/20041 .

Po prvé právo Únie bolo porušené neuplatnením článku 101 ZFEÚ z dôvodu údajného blokujúceho účinku článku 21 nariadenia č. 139/2004 (bod 392 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Po druhé sa nezohľadnili dôkazy poskytnuté odvolateľkou na preukázanie existencie kartelu medzi spoločnosťami RWE a E.ON v zmysle článku 101 ZFEÚ (bod 392 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Po tretie sa nezohľadnenie opisu skutkového stavu odvolateľky z formálnych dôvodov považuje za porušenie procesných práv (bod 393 a nasl., bod 406 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že konania Komisie o kontrole koncentrácií vo veciach M.8871 a M.8870, ako aj konanie o kontrole koncentrácií Bundeskartellamt vo veci B8-28/19 nepredstavujú neoddeliteľnú súčasť jedinej koncentrácie, ktoré by sa mali preskúmať v rámci jedného konania o koncentrácii.

Po prvé Všeobecnému súdu sa vytýka, že vylúčil získať spoločnosti RWE podiel vo výške 16,67 % v spoločnosti E.ON vo veci B8-28/19 (bod 65 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Po druhé sa spochybňuje výklad pojmu „jediná koncentrácia“ uvedený v článku 3 v spojení s odôvodnením 20 nariadenia č. 139/2004 (bod 74 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd tiež porušil a nesprávne uplatnil článok 2 nariadenia č. 139/2004, keď nesprávne posúdil trh vo veci M.8871.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne potvrdil, že Komisia ponechala definíciu trhu otvorenú (bod 220 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Po druhé Všeobecný súd nekritizoval nedostatočnosť prognóz Komisie, pokiaľ ide o vývoj trhu (bod 229 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Po tretie odvolateľka namieta podľa jej názoru nedostatočné posúdenie rastúcej trhovej sily spoločnosti RWE (bod 260 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

A po štvrté sa Všeobecnému súdu vytýka nesprávne posúdenie konkurenčného vzťahu medzi spoločnosťami RWE a E.ON, ako aj zánik spoločnosti E.ON (bod 339 a nasl. rozsudku vo veci T-312/20).

Napokon v šiestom odvolacom dôvode sa Všeobecnému súdu vytýka, že porušil zásady upravujúce rozdelenie dôkazného bremena tým, že v rozsudku vo veci T-312/20 (body 273, 278 a nasl., 328, 341, 344 a 382 uvedeného rozsudku) uložil neprimerané dôkazné požiadavky.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách – ďalej len „nariadenie č. 139/2004“) (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).