Language of document :

Pritožba, ki jo je Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH vložila 21. julija 2023 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 17. maja 2023 v zadevi T-314/20, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH/Evropska komisija

(Zadeva C-466/23 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (zastopnika: I. Zenke, Rechtsanwältin, T. Heymann, Rechtsanwalt)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija, E.ON SE, RWE AG

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 17. maja 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Komisija (T-314/20), in razglasi ničnost sklepa Evropske komisije z dne 26. februarja 2019 v zvezi z združitvijo „RWE/E.ON Assets“ (zadeva M.8871, UL 2000, C 111, str. 1);

1a. podredno, in v vsakem primeru, zadevo T-314/20 vrne v odločanje Splošnemu sodišču, da vsebinsko ustrezno odloči;

Komisiji naloži plačilo stroškov, vključno z odvetniškimi in potnimi stroški, ki so pritožnici nastali v postopku T-314/20.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom graja pomanjkljivo obrazložitev, izkrivljanje dejstev in kršitev postopkovnih pravic.

Prvič, izpodbijana sodba naj bi bila nezadostno obrazložena, saj iz nje ni razvidno, ali/kako naj bi Splošno sodišče ocenilo znatni vpliv na položaj tožeče stranke na trgu (točka 23 in naslednje izpodbijane sodbe).

Drugič, Splošno sodišče naj bi izkrivilo navedbe pritožnice s tem, ko je navedlo, da ni bilo posebnih okoliščin, ki bi vplivale na tržni položaj pritožnice (točka 31 izpodbijane sodbe).

Tretjič, Splošno sodišče naj bi kršilo postopkovne pravice pritožnice s tem, da ni preučilo njenega materialnega posamičnega nanašanja.

Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita napačno uporabo člena 263(4) PDEU. V sodbi naj bi bilo napačno zanikano to, da gre v primeru tega predpisa za posamično nanašanje na pritožnico.

Splošno sodišče naj bi napačno domnevalo, da je bila formalna udeležba v postopku nadzora koncentracij M.8871 predpostavka za ugotovitev posamičnega nanašanja na pritožnico.

Drugič, presežene naj bi bile zahteve Splošnega sodišča v zvezi z dokazom obstoja nadaljnjih specifičnih okoliščin, za domnevo posamičnega nanašanja za pritožnico.

Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da ni preučilo njenih materialnopravnih tožbenih razlogov. Ob sklicevanju na sodbo v zadevi T-312/20 trdi, da je Splošno sodišče napačno razlagalo pravo Unije, in sicer člen 101 PDEU ter člen  21(1) Uredbe (ES) 139/20041 .

Prvič, pravo Unije naj bi bilo kršeno zaradi neuporabe člena 101 PDEU, zaradi domnevnega učinka blokade člena 21 Uredbe o združitvah (točka 392 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Drugič, neupoštevanje dokazov, ki jih je predložila pritožnica v zvezi s kartelnim sporazumom med družbama RWE in E.ON v smislu člena 101 PDEU (točka 392 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Tretjič, neupoštevanje navedb pritožnice o dejanskem stanju se iz formalnih razlogov šteje za kršitev postopkovnih pravic (točke 393 in naslednja ter 406 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Pritožnica s četrtim pritožbenim razlogom trdi, da Splošno sodišče Komisijin postopek nadzora koncentracij v zadevah M.8871 in M.8870 ter postopek nadzora koncentracij s strani Bundeskartellamt v zadevi B8-28/19 napačno ni štelo za integralne dele ene same koncentracije, ki bi jih bilo treba preizkusiti v postopku nadzora koncentracij.

Pri tem se Splošnemu sodišču, prvič, očita, da ni upoštevalo udeležbe v višini 16,67% družbe RWE v družbi E.ON v zadevi B8-28/19 (točka 65 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Drugič, izpodbija se razlaga pojma „ena sama koncentracija“ v skladu s členom 3 v povezavi z 20. uvodno izjavo Uredbe o združitvah (točka 74 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

S petim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da naj bi kršilo in napačno uporabilo člen 2 Uredbe o združitvah, zaradi napačne analize trga v zadevi M.8871.

Splošno sodišče naj bi, prvič, napačno potrdilo neopredelitev trga s strani Komisije (točka  220 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Drugič, Splošno sodišče naj ne bi nasprotovalo nezadostni napovedi razvoja dogodkov na trgu s strani Komisije (točke 229 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Tretjič, pritožnica izpodbija po njenem mnenju nezadostno presojo rasti tržne moči družbe RWE (točka 260 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20).

Četrtič, Splošnemu sodišču se očita pomanjkljiva ocena konkurenčnega razmerja med družbama RWE in E.ON ter prenehanja družbe E.ON (točka 339 in naslednje sodbe v zadevi T-312/20)

Pritožnica s šestim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču nazadnje očita, da je kršilo načelo porazdelitve dokaznega bremena s tem, da je v sodbi v zadevi T-312/20 pritožnici naložilo nesorazmerno visok dokazni standard (točke 273, 278 in naslednje, 328, 341, 344 in 382 te sodbe).

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40).