Language of document :

Žaloba podaná dne 26. července 2023 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-480/23)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Е. Ruseva a P. Messina)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Bulharská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/11611 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, nebo v každém případě tím, že o nich Komisi neinformovala, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 2 odst. 1 uvedené směrnice;

uložil Bulharské republice, aby Komisi zaplatila paušální částku odpovídající nejvyšší částce z následujících dvou: i) denní částku 1 800 euro vynásobenou počtem dní mezi dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení směrnice stanoveném ve směrnici a dnem, kdy bylo nesplnění povinnosti odstraněno, nebo nedojde-li k odstranění vad, do dne vydání rozsudku v tomto řízení; ii) minimální paušální částku ve výši 504 000 euro;

pokud nesplnění povinnosti uvedené v první odrážce trvá až do dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci, uložil Bulharské republice povinnost zaplatit Komisi penále ve výši 10 800 euro denně ode dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci, dokud nesplní povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice;

uložil Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, má za cíl podporovat a stimulovat trhy s čistými a energeticky účinnými vozidly a zvýšit příspěvek odvětví dopravy k provádění politik Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky. V zájmu dosažení těchto cílů směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit, aby při zadávání veřejných zakázek na určitá vozidla silniční dopravy veřejní zadavatelé a zadavatelé zohlednili dopad těchto vozidel na energii a životní prostředí během celého jejich životního cyklu, včetně spotřeby energie a emisí CO2 a některých znečišťujících látek.

Podle čl. 2 odst. 1 směrnice jsou členské státy povinny uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2. srpna 2021 a neprodleně o nich uvědomit Komisi. Při přijímání těchto ustanovení k provedení směrnice jsou členské státy rovněž povinny zajistit, aby tato ustanovení obsahovala odkaz na směrnici nebo aby byl takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

Komise zaslala dne 29. září 2021 Bulharské republice výzvu dopisem. Dne 6. dubna 2022 zaslala Komise Bulharské republice odůvodněné stanovisko. Bulharská republika však stále nepřijala prováděcí opatření, ani je nesdělila Komisi.

____________

1 Úř. věst. 2019, L 188, s. 116.