Language of document :

26. juulil 2023 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-480/23)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Ruseva ja P. Messina)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole võtnud vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1161, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta,1 täitmiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või vähemalt ei ole neist komisjonile teada andnud, siis on Bulgaaria Vabariik rikkunud direktiivi (EL) 2019/1161 artikli 2 lõikest 1 talle tulenevaid kohustusi;

mõista Bulgaaria Vabariigilt välja põhisumma, mis vastab mõlemast järgmisest summast suuremale: i) iga päeva eest 1800 eurot korrutatuna päevade arvuga alates päevast, mis on möödunud direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast kuni liikmesriigi kohustuste rikkumise lõpetamise päevani või kui rikkumist ei lõpetata, kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani käesolevas menetluses; ii) minimaalne põhisumma 504 000 eurot;

juhul kui punktis 1 nimetatud liikmesriigi kohustuste täitmata jätmine kestab edasi käesolevas menetluses kohtuotsuse kuulutamise päevani, siis mõista Bulgaaria Vabariigilt komisjoni kasuks välja karistusmakse 10 800 eurot päevas iga kohustuste täitmisega hilinemise päeva eest alates kohtuotsuse kuulutamise päevast käesolevas menetluses seni, kuni Bulgaaria Vabariik oma direktiivist tulenevad kohustused täidab;

–    mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1161, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta, (edaspidi „direktiiv“) eesmärk on edendada ja stimuleerida keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite turgu ning suurendada transpordisektori panust Euroopa Liidu keskkonna-, kliima- ja energiapoliitikatesse. Nende eesmärkide saavutamiseks peavad liikmesriigid direktiivi järgi tagama, et avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad võtaksid teatavate maanteesõidukite hangete puhul arvesse sõiduki kogu kasutusiga hõlmavat energia- ja keskkonnamõju, sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja teatavate saasteainete heidet.

Direktiivi artikli 2 lõike 1 kohaselt pidid liikmesriigid direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid jõustama hiljemalt 2. augustiks 2021 ja komisjonile neist viivitamata teatama. Kui liikmesriigid võtavad vastu õigusnormid direktiivi ülevõtmiseks, peavad nad tagama, et nende ametlikul avaldamisel lisataks nendesse või nende juurde viide direktiivile.

Komisjon saatis 29. septembril 2021 Bulgaaria Vabariigile ametliku kirja. 6. aprillil 2022 saatis komisjon Bulgaaria Vabariigile põhistatud arvamuse. Sellest hoolimata ei ole võetud meetmeid direktiivi ülevõtmiseks või vähemalt ei ole komisjonile neist teatatud.

____________

1 ELT 2019, L 188, lk 116.