Language of document :

2023 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-480/23)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Ruseva ir P. Messina

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad, nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones1 , ar bent nepateikusi šių teisės aktų nuostatų Komisijai, Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalį.

Nurodyti Bulgarijos Respublikai sumokėti Komisijai vienkartinę sumą, lygią didesnei iš šių dviejų sumų: i) fiksuotą sumą, apskaičiuotą 1 800 EUR vienos dienos tarifą dauginant iš dienų, praėjusių nuo toje pačioje direktyvoje nustatyto perkėlimo termino pabaigos iki dienos, kai pažeidimas bus nutrauktas, arba, jei pažeidimas nebus nutrauktas, iki sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos; arba ii) minimalią vienkartinę 504 000 EUR sumą.

Tuo atveju, jei 1 punkte konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas nebus pašalintas sprendimo šioje byloje paskelbimo dieną, nurodyti Bulgarijos Respublikai mokėti Komisijai periodinę 10 800EUR dydžio baudą už dieną, skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos tol, kol tęsis šios valstybės narės įsipareigojimų pagal direktyvą nevykdymas.

Priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (toliau – Direktyva), siekiama skatinti netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinką ir didinti transporto sektoriaus įnašą į Europos Sąjungos aplinkos, klimato ir energetikos politiką. Kad būtų pasiekti šie tikslai, valstybės narės direktyva įpareigojamos užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, vykdydami tam tikrų kelių transporto priemonių viešuosius pirkimus, atsižvelgtų į eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį.

Direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta valstybių narių pareiga užtikrinti, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 2 d., ir nedelsiant pranešti apie tai Komisijai. Be to, valstybės narės, priimdamos tas priemones, turėjo daryti jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda turėjo būti daroma jas oficialiai skelbiant.

2021 m. rugsėjo 29 d. Komisija išsiuntė Bulgarijos Respublikai oficialų pranešimą. 2022 m. balandžio 6 d. Komisija pateikė Bulgarijos Respublikai pagrįstą nuomonę. Vis dėlto Bulgarijos Respublika iki šiol nepriėmė perkėlimo į nacionalinę teisę nuostatų ir nepateikė jų Komisijai.

____________

1 OL L 188, 2019, p. 116.