Language of document :

Prasība, kas celta 2023. gada 26. jūlijā – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-480/23)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: E. Ruseva un P. Messina)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, nepieņemdama normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1161 1 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu, vai katrā ziņā nepaziņodama šīs tiesību normas Komisijai, Bulgārijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 2. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Bulgārijas Republikai samaksāt Komisijai vienreizēju maksājumu, kas atbilst lielākajai no šādām divām summām: i) 1800 EUR dienā, kas reizināti ar dienu skaitu, kas pagājušas no dienas pēc minētās direktīvas transponēšanas termiņa beigām līdz pienākumu neizpildes novēršanas dienai, vai, ja pienākumu neizpilde nav novērsta, līdz sprieduma pasludināšanas dienai šajā lietā; vai ii) minimālo vienreizējo maksājumu 504 000 EUR;

ja pirmajā ievilkumā konstatētā pienākumu neizpilde turpināsies līdz sprieduma pasludināšanas dienai šajā lietā, piespriest Bulgārijas Republikai samaksāt Komisijai kavējuma naudu 10 800 EUR par katru kavējuma dienu, sākot no sprieduma šajā lietā pasludināšanas dienas, tik ilgi, kamēr šī dalībvalsts neizpilda šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (turpmāk tekstā – “direktīva”), mērķis ir veicināt un stimulēt tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu tirgu un uzlabot satiksmes nozares ieguldījumu Eiropas Savienības vides, klimata un enerģētikas politikas īstenošanā. Lai sasniegtu šos mērķus, atbilstoši direktīvai dalībvalstīm ir jānodrošina, ka publiskajai līgumslēdzējai iestādei un līgumslēdzējai iestādei ir pienākums, iegādājoties noteiktus transportlīdzekļus, ņemt vērā ietekmi uz enerģētiku un vidi, tostarp enerģijas patēriņu, CO2 emisijas un noteiktu kaitīgu vielu emisijas visā transportlīdzekļa darbmūžā.

Atbilstoši direktīvas 2. panta 1. punktam dalībvalstīm ir jāievieš normatīvas un administratīvas normas, kas nepieciešamas, lai izpildītu šo direktīvu līdz 2021. gada 2. augustam, un nekavējoties jāinformē par to Komisija. Pieņemot direktīvas transpozīcijas tiesību normas, dalībvalstīm turklāt ir jānodrošina, ka pašās tiesību normās vai oficiālajā publikācijā ir atsauce uz direktīvu.

Komisija 2021. gada 29. septembrī nosūtīja Bulgārijas Republikai oficiāla paziņojuma vēstuli. 2022. gada 6. aprīlī Komisija Bulgārijas Republikai nosūtīja argumentētu atzinumu. Tomēr Bulgārijas Republika vēl nav nedz veikusi transponēšanas pasākumus, nedz arī paziņojusi par tiem Komisijai.

____________

1 OV 2019, L 188, 116. lpp.