Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Bułgarii

(Sprawa C-480/23)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Ruseva i P. Messina)

Strona pozwana: Republika Bułgarii

Żądania strony skarżącej

Komisja wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/11611 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, a w każdym razie poprzez niezawiadomienie Komisji o takich przepisach, Republika Bułgarii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2 ust. 1 rzeczonej dyrektywy;

nakazanie Republice Bułgarii zapłatę na rzecz Komisji zryczałtowanej kwoty w wysokości odpowiadającej kwocie najwyższej spośród następujących kwot: i) kwoty dziennej w wysokości 1800 EUR, pomnożonej przez liczbę dni liczonych od dnia przypadającego po dniu upływu terminu na dokonanie transpozycji przewidzianego w dyrektywie do dnia usunięcia uchybienia lub w razie braku usunięcia uchybienia do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie; ii) zryczałtowanej kwoty minimalnej w wysokości 504 000 EUR;

jeśli uchybienie wskazane w tiret pierwsze utrzymuje się do dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie, nakazanie Republice Bułgarii zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 10 800 EUR za każdy dzień od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie do momentu, kiedy wywiąże się z zobowiązań wynikających z dyrektywy;

obciążenie Republiki Bułgarii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ma na celu promowanie i stymulowanie rynku ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów oraz zwiększania udziału sektora transportowego w polityce Unii dotyczącej środowiska, klimatu i energii. Aby osiągnąć te cele nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby instytucje zamawiające i podmioty zamawiające uwzględniały przy udzielaniu zamówień na niektóre pojazdy transportu drogowego czynniki energetyczne i oddziaływanie na środowisko podczas całego cyklu użytkowania pojazdu, w tym zużycie energii oraz emisji CO2 i niektórych zanieczyszczeń.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2021 r. a także niezwłocznie informują o nich Komisję. Przy przyjmowaniu tych przepisów, mających na celu transpozycję dyrektywy, państwa członkowskie zapewniają aby zawierały one odniesienie do dyrektywy lub aby odniesienie takie towarzyszyło ich urzędowej publikacji.

Komisja skierowała do Republiki Bułgarii wezwanie z dnia 29 września 2021 r. Dnia 6 kwietnia 2022 r. Komisja przesłała Republice Bułgarii uzasadnioną opinię. Jednakże Republika Bułgarii w dalszym ciągu nie przyjęła środków transpozycji ani nie poinformowała o nich Komisji.

____________

1     Dz.U. 2019, L 188, s. 116.