Language of document :

Talan väckt den 26 juli 2023 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-480/23)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Ruseva och P. Messina)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/11611 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Republiken Bulgarien att betala ett schablonbelopp till kommissionen motsvarande det högsta av följande två alternativ: i) ett belopp på 1 800 euro per dag multiplicerat med antalet dagar räknat från dagen efter det att införlivandefristen enligt direktivet löpte ut till den dag då fördragsbrottet åtgärdats eller, om så inte sker, den dag då dom meddelas i förevarande mål, eller ii) ett lägsta schablonbelopp på 504 000 euro,

om det konstaterade fördragsbrottet enligt punkt 1 kvarstår till dom meddelas i målet, förplikta Republiken Bulgarien att betala ett löpande vite till kommissionen på 10 800 euro per dag räknat från dagen för domen tills medlemsstater uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (nedan kallat direktivet) syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till unionens miljö-, klimat- och energipolitik. För att nå det målet måste medlemsstaterna i enlighet med direktivet säkerställa att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter vid offentlig upphandling av vissa vägtransportfordon beaktar energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar.

Enligt artikel 2.1 i direktivet skulle medlemsstaterna senast den 2 augusti 2021 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet och omedelbart underrätta kommissionen om dessa. Genom att anta dessa bestämmelser ska medlemsstaterna också säkerställa att de innehåller en hänvisning till direktivet eller åtföljs av en sådan hänvisning när de offentliggörs.

Kommissionen tillställde Republiken Bulgarien en formell underrättelse den 29 september 2021. Den 6 april 2022 tillställde kommissionen medlemsstaten ett motiverat yttrande. Republiken Bulgarien har dock fortfarande inte vidtagit nödvändiga införlivandeåtgärder eller underrättat kommissionen om dem.

____________

1 EUT L 188, 2019, s. 116.