Language of document :

2023 m. liepos 21 d. eins energie in sachsen GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2023 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-318/20 eins energie in sachsen GmbH & Co. KG / Europos Komisija

(Byla C-469/23 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, atstovaujama Rechtsanwältin I. Zenke, Rechtsanwalt T. Heymann

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, E.ON SE, RWE AG

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2023 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą eins energie in sachsen / Komisija (T-318/20) ir 2019 m. vasario 26 d. Europos Komisijos sprendimą dėl susijungimo „RWE/E.ON Assets“ (byla M.8871, OL C 111, 2000, p. 1);

1a.    subsidiariai grąžinti bylą T-318/20 Bendrajam Teismui, kad šis išspręstų ją iš esmės;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant apeliantės išlaidas advokatui ir kelionėms, kurias ji patyrė vykstant procesui Bendrajame Teisme (T-318/20).

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė remiasi motyvų stoka, faktinių aplinkybių iškraipymu ir procesinių teisių pažeidimu.

Pirma, skundžiamas sprendimas nepakankamai motyvuotas, nes iš jo nematyti, ar ir kaip Bendrasis Teismas vertino poveikį ieškovės padėčiai rinkoje (skundžiamo sprendimo 23 ir paskesni punktai).

Antra, Bendrasis Teismas iškraipė ieškovės nurodytas aplinkybes, kai padarė išvadą, kad nėra konkrečių aplinkybių, kurios darytų poveikį ieškovės padėčiai rinkoje (skundžiamo sprendimo 31 ir paskesni punktai).

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė apeliantės procesines teises, kai nenagrinėjo jos materialinės sąsajos.

Antrajame apeliacinio skundo pagrinde nurodoma, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė SESV 263 straipsnio 4 dalį. Bendrasis Teismas klaidingai atmetė apeliantės konkrečią sąsają pagal šią nuostatą.

Pirma, Bendrasis Teismas darė klaidingą prielaidą, kad formalus dalyvavimas susijungimo kontrolės procedūroje M.8871 buvo reikalavimas norint konstatuoti, kad apeliantė yra konkrečiai susijusi.

Antra, Bendrasis Teismas kėlė per didelius reikalavimus, kiek tai susiję su kitų specifinių aplinkybių, pagrindžiančių apeliantės individualią sąsają, įrodymu.

Pateikdama trečiąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas nenagrinėjo jos materialių ieškinio pagrindų. Ji pateikia nuorodą į sprendimą byloje T-312/20 ir teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Sąjungos teisę – SESV 101 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 139/20041 21 straipsnio 1 dalį.

Pirma, Sąjungos teisė buvo pažeista netaikant SESV 101 straipsnio dėl tariamo Susijungimų reglamento 21 straipsnio stabdomojo poveikio (sprendimo byloje T-312/20 392 ir paskesni punktai).

Antra, neatsižvelgta į apeliantės pateiktus įrodymus dėl RWE ir E.ON sudaryto kartelinio susitarimo, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnį (sprendimo byloje T-312/20 392 ir paskesni punktai).

Trečia, neatsižvelgimas į apeliantės nurodytas faktines aplinkybes dėl formalių priežasčių laikytinas procesinių teisių pažeidimu (sprendimo byloje T-312/20 393 ir paskesni bei 406 ir paskesni punktai).

Pateikdama ketvirtąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai traktavo Komisijos vykdytą susijungimų kontrolės procedūrą bylose M.8871 ir M.8870 ir Federalinės kartelių tarnybos vykdytą susijungimų kontrolės procedūrą byloje B8-28/19 ne kaip vieno koncentracijos sandorio dalis, kurias reikėjo patikrinti per susijungimo procedūrą.

Šiuo aspektu Bendrajam Teismui priekaištaujama, kad jis neatsižvelgė į tai, kad RWE įsigijo 16,67 % E.ON akcijų byloje B8-28/19 (sprendimo byloje T-312/20 65 ir paskesni punktai).

Antra, skundžiamas sąvokos „vienas koncentracijos sandoris“ pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnį, siejamą su 20 konstatuojamąja dalimi, aiškinimas (sprendimo byloje T-312/20 74 ir paskesni punktai).

Penktajame apeliacinio skundo pagrinde teigiama, kad Bendrasis Teismas pažeidė ir klaidingai taikė Susijungimų reglamento 2 straipsnį, nes klaidingai kvalifikavo rinką byloje M.8871.

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai pritarė tam, kad Komisija nepateikė rinkos apibrėžties (sprendimo byloje T-312/20 220 ir paskesni punktai).

Antra, Bendrasis Teismas nekvestionavo Komisijos pateiktos nepakankamos rinkos pokyčių prognozės (sprendimo byloje T-312/20 229 ir paskesni punktai).

Trečia, apeliantė teigia, kad nepakankamai įvertinta auganti RWE rinkos galia (sprendimo byloje T-312/20 260 ir paskesni punktai).

Ketvirta, teigiama, kad Bendrasis Teismas nepakankamai įvertino RWE ir E.ON konkurencinius santykius, taip pat E.ON išnykimą (sprendimo byloje T-312/20 339 ir paskesni punktai).

Šeštuoju apeliacinio skundo pagrindu Bendrajam Teismui priekaištaujama, kad jis nepaisė įrodinėjimo pareigos paskirstymo principo, nes skundžiamame sprendime (273, 278 ir paskesni, 328, 341, 344 ir 382 punktai) nustatė apeliantei pernelyg didelę įrodinėjimo pareigą (skundžiamo sprendimo 273, 278 ir paskesni, 328, 341, 344 ir 382 punktai).

____________

1 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk. 3 t., p. 40).