Language of document :

Kanne 24.7.2023 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(asia C-462/23)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. Nikolova ja B. Rous Demiri)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta 18.6.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/54/EY1 8 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan 4 kohdan 1 alakohdan c alakohdan mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole kieltänyt sitä, että yhden ja saman lähteen luontaista kivennäisvettä ja lähdevettä markkinoidaan useammalla kuin yhdellä kauppanimityksellä, kun se ei ole vaatinut, että luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien merkinnöissä on mainittava lähteen nimi ja kun se on sallinut nimityksen ”lähdevesi” käytön vedelle, joka ei täytä nimityksen ”lähdevesi” käytön vaatimuksia

velvoittaa Bulgarian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta 18.6.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/54/EY 8 artiklan 2 kohdassa otetaan käyttöön sääntö ”yksi lähde – yksi kauppanimitys”, jonka mukaan yhden ja saman lähteen luontaisen kivennäisveden markkinointi useammalla kuin yhdellä kauppanimityksellä on kiellettyä. Lisäksi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä 9 artiklan 4 kohdan c alakohdan kanssa, mukaan luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien merkinnöissä on mainittava lähteen hyödyntämispaikka ja nimi.

Bulgarian lainsäädännössä sallitaan kuitenkin luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien markkinointi useammalla kuin yhdellä kauppanimityksellä sekä yhden ja saman maanalaisen vesikerrostuman tai -varaston luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien, joilla on samat ominaisuudet, markkinointi erilaisilla kauppanimityksillä, mikä tarkoittaa direktiivin 2009/54/EY 8 artiklan 2 kohdan rikkomista. Lisäksi Bulgarian lainsäädännössä ei vaadita, että lähteen nimi kuuluu direktiivissä tarkoitetulla tavalla luontaisten kivennäisvesien merkintöjen pakollisiin tietoihin, eikä se ole tämän vuoksi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen. Bulgarian tasavalta ei lisäksi noudata direktiivin 9 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska kansallisessa lainsäädännössä sallitaan sellaisen lähdeveden markkinointi, joka ei vastaa merkintöjä koskevia vaatimuksia.

Komissio on lähettänyt Bulgarian tasavallalle 2.7.2020 virallisen huomautuksen. Komissio on lähettänyt Bulgarian tasavallalle 23.9.2021 perustellun lausunnon. Siitä huolimatta Bulgarian tasavalta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin direktiivin täytäntöönpanemiseksi eikä myöskään ilmoittanut niistä komissiolle.

____________

1 EUVL 2009, L 164, s. 45.