Language of document :

Žaloba podaná 24.júla 2023 – Európska komisia/Bulharská republika

(vec C462/23)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: N N. Nikolova a B Rous Demiri)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje:

určiť, že Bulharská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 8 ods. 2, článku 7 ods. 2 písm. b) a článku 9 ods. 4 prvého pododseku písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd tým, že nezakázala uvádzať na trh prírodné minerálne vody a pramenité vody z jedného a toho istého zdroja pod viac ako jedným obchodným označením, ďalej tým, že nevyžadovala, aby na etiketách prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd bol uvedený názov zdroja, a tým, že umožnila používať názov „pramenité vody“ pre vodu, ktorá nespĺňa podmienky pre používanie označenia „pramenité vody“,1

zaviazať Bulharskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd zavádza v článku 8 ods. 2 pravidlo „jeden zdroj – jedno označenie“, ktoré zakazuje, aby sa prírodné minerálne vody a pramenité vody z jedného a toho istého zdroja uvádzali na trh pod viac ako jedným obchodným označením. Okrem toho podľa článku 7 ods. 2 písm. b) v spojení s článkom 9 ods. 4 písm. c) tejto smernice musia byť na etiketách prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd uvedené miesto zdroja a názov zdroja.

Bulharské právo však dovoľuje uvádzať na trh prírodné minerálne vody a pramenité vody z jedného a toho istého zdroja pod viac ako jedným obchodným označením, ako aj uvádzať na trh prírodné minerálne vody a pramenité vody s rovnakými vlastnosťami z jedného a toho istého podzemného zdroja pod rozličnými obchodnými označeniami, čo je porušením článku 8 ods. 2 smernice 2009/54/ES. Okrem toho bulharské právo nevyžaduje, aby názov zdroja bol v zmysle tejto smernice povinne uvádzaný na etiketách prírodných minerálnych vôd, čím porušuje článok 7 ods. 2 písm. b) smernice. Bulharská republika navyše porušuje ustanovenia článku 9 ods. 4 písm. c) smernice tým, že vnútroštátne právo dovoľuje, aby bola na trh uvádzaná pramenitá voda, ktorá nespĺňa požiadavky na etikety.

Dňa 2. júla 2020 zaslala Komisia Bulharskej republike výzvu. Dňa 23. septembra 2021 jej zaslala odôvodnené stanovisko. Bulharská republika však doposiaľ transpozičné predpisy neprijala ani ich neoznámila Komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ L 164, 2009, s. 45.