Language of document :

Talan väckt den 24 juli 2023 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-462/23)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Nikolova och B. Rous Demiri)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 8.2, 7.2 b och 9.4 första stycket c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG1 av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten, genom att inte förbjuda saluförande av naturligt mineralvatten och källvatten från en och samma källa under mer än en handelsbeteckning, genom att inte kräva att etiketterna för naturligt mineralvatten och källvatten anger källans namn och genom att tillåta att ordet ”källvatten” används för vatten som inte uppfyller de krav som gäller för att ordet ”källvatten” ska få användas, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten introducerar regeln ”en källa – en handelsbeteckning” i artikel 8.2. Enligt denna regel är det förbjudet att saluföra naturligt mineralvatten och källvatten från en och samma källa under mer än en handelsbeteckning. Vidare ska, enligt artikel 7.2 b jämförd med artikel 9.4 c i direktivet, etiketterna för naturligt mineralvatten och källvatten vara försedda med uppgift om platsen där källan utnyttjas och källans namn.

Det är emellertid enligt bulgarisk rätt tillåtet att saluföra naturligt mineralvatten och källvatten från en och samma källa under mer än en handelsbeteckning och att saluföra mineralvatten och källvatten med samma egenskaper från en och samma underjordiska grundvattenyta eller förekomst under olika handelsbeteckningar, vilket utgör ett åsidosättande av artikel 8.2 i direktiv 2009/54/EG. Dessutom krävs det inte enligt bulgarisk rätt att källans namn, i direktivets mening, ska anges på etiketten för naturligt mineralvatten, vilket utgör ett åsidosättande av artikel 7.2 b i direktivet. Vidare har Republiken Bulgarien underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 9.4 c i direktivet, i det att det enligt bulgarisk rätt är tillåtet att saluföra källvatten som inte uppfyller uppställda etiketteringskrav.

Kommissionen tillställde Republiken Bulgarien en formell underrättelse den 2 juli 2020. Den 23 september 2021 skickade kommissionen ett motiverat yttrande till Republiken Bulgarien. Trots detta har Republiken Bulgarien varken vidtagit de åtgärder som erfordras för att införliva direktivet eller meddelat kommissionen om några sådana åtgärder.

____________

1     EUT L 164, 2009, s. 45.