Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. července 2023 GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 17. května 2023 ve věci T-319/20, GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG v. Evropská komise

(Věc C-470/23 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (zástupci: I. Zenke, Rechtsanwältin, T. Heymann, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Spolková republika Německo, E.ON SE, RWE AG

Návrhová žádání účastnice řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 17. května 2023, GGEW v. Komise (T-319/20) a zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. února 2019 o spojení „RWE/E.ON Assets“ (věc M.8871, Úř. věst. 2000, C 111, s. 1);

1a. podpůrně a v každém případě vrátil věc T-319/20 Tribunálu, pokud jde o všechna nezbytná rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, včetně nákladů na právní zastoupení a cestovních výdajů, vynaložených navrhovatelkou v rámci řízení T 319/20.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že v napadeném rozsudku nesprávně vyložil unijní právo, zejména článek 101 SFEU a čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 139/20041 .

Zaprvé unijní právo bylo porušeno nepoužitím článku 101 SFEU z důvodu údajného blokujícího účinku článku 21 nařízení č. 139/2004 (body 391 a následující napadeného rozsudku).

Zadruhé důkazy předložené navrhovatelkou k prokázání existence kartelové dohody mezi společnostmi RWE a E.ON ve smyslu článku 101 SFEU nebyly zohledněny (body 391 a následující napadeného rozsudku).

Zatřetí nedodržení popisu skutkového stavu navrhovatelkou z formálních důvodů je považováno za porušení procesních práv (body 392 a následující, 405 a následující napadeného rozsudku).

Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil pochybení, když měl za to, že řízení Komise o kontrole spojování podniků ve věcech M.8871 a M.8870, jakož i řízení o kontrole spojování podniků prováděné Bundeskartellamt ve věci B8–28/19 nejsou nedílnou součástí jediného spojení, které mělo být přezkoumáno v rámci jediného řízení o spojování podniků.

Zaprvé je Tribunálu vytýkáno, že vyloučil získání podílu RWE ve společnosti E.ON ve výši 16,67 % ve věci B8–28/19 (bod 65 a následující napadeného rozsudku).

Zadruhé je zpochybňován výklad pojmu „jediné spojení“ uvedeného v článku 3 ve spojení s bodem 20 odůvodnění nařízení č. 139/2004 (bod 74 a následující napadeného rozsudku).

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál rovněž porušil a nesprávně použil článek 2 nařízení č. 139/2004, když nesprávně posoudil trh ve věci M.8871.

Zaprvé Tribunál nesprávně potvrdil, že Komise ponechala definici trhu otevřenou (bod 219 a následující napadeného rozsudku).

Zadruhé Tribunál nekritizoval nedostatečnost odhadů Komise, pokud jde o vývoj trhu (body 228 a následující napadeného rozsudku).

Zatřetí navrhovatelka zpochybňuje údajně nedostatečné posouzení rostoucí tržní síly RWE na trhu (bod 259 a následující napadeného rozsudku).

Začtvrté je Tribunálu vytýkáno, že nesprávně posoudil soutěžní vztah mezi RWE a E.ON, jakož i zánik E.ON (bod 336 a následující napadeného rozsudku).

Konečně ve čtvrtém důvodu kasačního opravného prostředku je Tribunálu vytýkáno, že porušil zásady upravující rozložení důkazního břemene tím, že v napadeném rozsudku uložil navrhovatelce nepřiměřené důkazní požadavky (body 272, 277 a následující, 327, 340, 343 a 381).

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1; Zvl. vyd. 08/03 s. 40).