Language of document :

Žaloba podaná 1. septembra 2006 - Erbežnik/Európsky parlament

(Vec F-106/06)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobca: Anže Erbežnik (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Peče, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu č. 110029 z 1. júna 2006,

určiť, že žalobca od svojho nástupu do zamestnania na pozíciu právnika lingvistu v Európskom parlamente žil s pani H. (teraz pani Erbežnik) v zákonnom partnerskom vzťahu, ktorý je uznaný primárnymi a sekundárnymi predpismi práva Spoločenstva, a preto má nárok, aby mu Európsky parlament vyplatil príspevok na usídlenie v plnej výške, tak ako je stanovený pre ženatých úradníkov a vypočítaný na základe príspevku na domácnosť,

subsidiárne určiť, že Európsky parlament je povinný v súlade so zásadou proporcionality zohľadniť zmenu jeho rodinného stavu (jeho sobáš) a vyplatiť mu príspevok na usídlenie (pre ženatých úradníkov) v plnej výške tak, že mu doplatí zvyšnú sumu za časti príspevku na usídlenie vyplatené po jeho sobáši v auguste 2005,

zaviazať žalovaného na zaplatenie úrokov z omeškania,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od okamihu prijatia do zamestnania Európskym parlamentom v Slovinsku v septembri 2003, a dokonca aj predtým, žalobca žil v stálom partnerskom vzťahu so svojou priateľkou, ktorá sa v auguste 2005 stala jeho manželkou. Žalobca uvádza, že slovinské právo takýto vzťah uznáva.

Žalobca pri svojom nástupe do zamestnania v Európskom parlamente požiadal o príspevok na domácnosť, čo bolo odmietnuté s odôvodnením, že tento príspevok je podľa článku 1 prílohy VII služobného poriadku vyhradený iba zosobášeným párom a nezosobášeným párom rovnakého pohlavia žijúcim v partnerských vzťahoch. V máji 2005 požiadal žalobca o príspevok na usídlenie, ktorý zodpovedá dvojmesačnému základnému platu v prípade úradníka majúceho nárok na príspevok na domácnosť a jednomesačnému základnému platu v ostatných prípadoch. Žalobcovi bola vyplatená prvá časť príspevku na usídlenie (ktorý sa vypláca v troch častiach, každá časť za jeden rok) stanoveného pre slobodných úradníkov. Po svojom sobáši požiadal o vyplatenie časti, ktorá sa vypláca ženatým zamestnancom, čo však bolo zamietnuté z dôvodu, že zmena jeho rodinného stavu nastala po uplynutí skúšobnej doby.

Žalobca na podporu svojej žaloby v podstate uvádza nasledujúce žalobné dôvody:

po prvé, neplatnosť článku 1 ods. 2 písm. c) a článku 1 ods. 2 písm. d) prílohy VII služobného poriadku a, subsidiárne, nesprávny výklad týchto článkov správnym orgánom žalovaného z dôvodu porušenia základných zásad práva Spoločenstva ako sú zásady voľného pohybu pracovníkov, občianstva Európskej únie, voľného pohybu osôb, zákazu diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania, ako aj nedodržovania základných ľudských práv a slobôd a zásady proporcionality,

po druhé, nesprávny výklad okamihu uplynutia skúšobnej doby ako konečného dátumu rozhodujúceho pre nárok na príspevok na usídlenie, hoci samotné časti príspevku sú vyplácané v období troch rokov.

____________