Language of document :

Tožba, vložena 1. septembra 2006 - Erbežnik proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-106/06)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Anže Erbežnik (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: P. Peče, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

odločba Generalnega sekretarja Evropskega parlamenta št. 110029 z dne 1. junija 2006 naj se razglasi za nično;

ugotovi naj se, da tožeča stranka od začetka dela kot pravnik lingvist v Evropskem parlamentu živi v zakoniti zunajzakonski skupnosti - ki je na podlagi primarnih in sekundarnih pravnih pravil Skupnosti priznana - z ga. H. (sedaj ga. Erbežnik) in da ima torej pravico, da mu Evropski parlament plača nadomestilo za nastanitev v celoti, kot je določeno za poročene pare in je izračunano na podlagi gospodinjskega dodatka;

podredno, določi naj se, da mora Evropski parlament v skladu z načelom sorazmernosti upoštevati spremembo družinskega statusa tožeče stranke (njeno poroko) in ji dodeliti celotni znesek nadomestila za nastanitev (za poročene uradnike) za dele nadomestila, ki so bili izplačani po njeni poroki avgusta 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo zamudnih obresti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Odkar ga je Evropski parlament zaposlil v Sloveniji septembra 2003 in še prej je A. Erbežnik živel v stabilni zunajzakonski skupnosti s svojo družico, ki je avgusta 2005 postala njegova žena. Tožeča stranka zatrjuje, da naj bi bila ta skupnost po slovenskem pravu zakonsko priznana.

Tožeča stranka je od začetka dela v Evropskem parlamentu zaprosila za gospodinjski dodatek, ki je bil zavrnjen, ker so do tega dodatka na podlagi člena 1 Priloge VII h Kadrovskim predpisom upravičeni le poročeni pari in istospolne partnerske skupnosti. Maja 2005 je zaprosil za nadomestilo za nastanitev, ki je enako dvema osnovnima plačama v primeru uradnika, ki ima pravico do gospodinjskega dodatka, in eni mesečni plači v drugih primerih. Dodeljen mu je bil prvi del nadomestila za nastanitev (ki se izplača v treh delih, en del na leto), ki je določeno za samske. Po poroki je zaprosil za del nadomestila za nastanitev, ki je dodeljeno poročenim uslužbencem, ki pa mu je bil zavrnjen, ker je družinski status spremenil po poteku poskusne dobe.

Tožeča stranka se v utemeljitev svoje tožbe sklicuje zlasti na naslednje tožbene razloge:

- prvič, ničnost člena 1(2)(c) in člena 1(2)(d) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in podredno, zmotna razlaga teh členov s strani uprave tožene stranke zaradi kršitev splošnih načel prava Skupnosti kot so prosto gibanje delavcev, državljanstvo Evropske unije in prosto gibanje oseb, prepoved diskriminacije in neenako obravnavanje ter nespoštovanje temeljnih človekovih pravic in načelo sorazmernosti;

- drugič, napačna razlaga poteka poskusne dobe kot absolutno končnega datuma za nadomestilo za nastanitev medtem ko sama izplačila izvedejo v obdobju treh let.

____________