Language of document :

Žaloba podaná dne 15. září 2006 - Dittert v. Komise

(Věc F-109/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel Dittert (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k jmenování (AIPN) o přidělení žalobci počtu prioritních bodů nedostatečného k jeho povýšení za období pro povýšení 2005 a o jeho nepovýšení za výše uvedené období, potvrzené rozhodnutím ze dne 6. června 2006, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce č. R/73/06;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu své žaloby předkládá jediný žalobní důvod: napadené rozhodnutí má více závažných chyb vyplývajících z vad řízení, jakož i z porušení zásady řádné správy a povinnosti péče.

V důsledku stále nevyjasněného technického problému nevzalo žalobcovo generální ředitelství v úvahu jeho spis během přidělování mu prioritních bodů za období pro povýšení 2005. Toto nezohlednění je vadou řízení a porušuje zásadu řádné správy, jakož i povinnost péče.

Uvedené vady způsobily porušení řízení o povýšení za rok 2005, pokud jde o žalobce, a poškodily zájmy posledně uvedeného, jelikož AIPN mu udělil méně prioritních bodů, než požadoval jeho vlastní zaměstnavatel (v projednávaném případě generální ředitel generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž) v okamžiku zjištění technického problému. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž totiž podle žalobce potvrdilo, že v případě neexistence technického problému by přidělilo žalobci dostatečný počet prioritních bodů k tomu, aby mu zajistilo povýšení do platové třídy A9, tedy 7 bodů; totéž generální ředitelství kromě toho výslovně vyzvalo výbor pro povýšení A* k nápravě situace žalobce tím, že mu přidělí výše uvedený počet bodů. Bez ohledu na toto výbor pro povýšení A* navrhl přidělit žalobci pouze 4 "odvolací body" a AIPN se držel tohoto návrhu, takže žalobci byl přidělen nedostatečný počet bodů pro jeho povýšení do platové třídy A9 za období pro povýšení 2005.

Žalobce uplatňuje, že jednání výboru pro povýšení A* a AIPN, namísto nápravy situace způsobené technickým problémem, sama o sobě způsobila vady řízení. Výbor pro povýšení A* totiž porušil své pověření a svou pravomoc tím, že navrhl snížení počtů bodů navržených zaměstnavatelem žalobce po zjištění technického problému. Navíc ani výbor pro povýšení A*, ani AIPN nepřistoupily ke skutečnému srovnávacímu přezkoumání zásluh žalobce.

____________