Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 15. septembrī - Dittert pret Komisiju

(lieta F-109/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel Dittert, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlājinstitūcijas lēmumu piešķirt prasītājam prioritātes punktus, ar ko nepietiek, lai viņš tiktu paaugstināts 2005. amatā paaugstināšanas gadā, un nepaaugstināt viņu amatā minētajā gadā, kas apstiprināts ar 2006. gada 6. jūnija lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība Nr. R/73/06;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumā prasītājs izvirza vienu pamatu - apstrīdētā lēmuma pieņemšanā sakarā ar procesuāliem pārkāpumiem, labas pārvaldības principa un pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpumu esot pieļautas vairākas nopietnas kļūdas.

Pēc joprojām neizskaidrotas tehniskas problēmas prasītāja ģenerāldirektorāts, piešķirot prioritātes punktus par 2005. amatā paaugstināšanas gadu, neņēma vērā viņa lietas materiālus. Šī neņemšana vērā esot procesuāls pārkāpums, labas pārvaldības principa un pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpums.

Minētie pārkāpumi padarot 2005. amatā paaugstināšanas gada procedūru par spēkā neesošu attiecībā uz prasītāju un kaitējot viņa interesēm, jo, kā izrādījās pēc tehniskās problēmas atklāšanas, viņš no iecēlājinstitūcijas ir saņēmis mazāk prioritātes punktu, nekā to bija vēlējies viņa tiešais priekšnieks (šajā gadījumā - Konkurences ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors). Prasītājs apgalvo, ka Konkurences ģenerāldirektorāts bija apliecinājis, ka, ja tehniskā problēma nebūtu radusies, viņam tiktu piešķirts pietiekams punktu skaits, lai nodrošinātu paaugstināšanu AD 9 pakāpē, t.i., 7 punkti. Pats ģenerāldirektorāts turklāt bija skaidri lūdzis A* pakāpes paaugstināšanas komiteju labot prasītāja situāciju, piešķirot viņam šos punktus. Neskatoties uz to, A* pakāpes paaugstināšanas komiteja ierosināja prasītājam piešķirt tikai 4 "apelācijas kārtībā piešķiramus punktus", un iecēlējinstitūcija šo ierosinājumu ņēma vērā, lai gan tas nozīmēja, ka prasītājs nesaņēma pietiekamu punktu skaitu, lai 2005. amatā paaugstināšanas gadā tiktu paaugstināts AD 9 pakāpē.

Prasītājs apgalvo, ka A* pakāpes paaugstināšanas komiteja un iecēlājinstitūcija tā vietā, lai labotu tehniskās problēmas radīto situāciju, pašas ir pieļāvušas procesuālus pārkāpumus. A* pakāpes paaugstināšanas komiteja esot pārkāpusi savu kompetenci un pilnvaras, pēc tehniskās problēmas atklāšanas piedāvājot samazināt prasītāja tiešā priekšnieka ierosināto punktu skaitu. Turklāt ne A* pakāpes paaugstināšanas komiteja, ne iecēlājinstitūcija faktiski nav salīdzinoši izvērtējušas prasītāja nopelnus.

____________