Language of document :

Žaloba podaná 15. septembra 2006 - Dittert/Komisia

(Vec F-109/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o pridelení prioritných bodov žalobcovi v nepostačujúcom počte na jeho povýšenie v rámci povyšovania v roku 2005 a o jeho nepovýšení v rámci uvedeného povyšovania, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím zo 6. júna 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu č. R/73/06,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod: napadnuté rozhodnutie má viacero závažných nedostatkov vyplývajúcich z nezrovnalostí postupu, ako aj z porušenia zásady správneho úradného postupu a povinnosti starostlivosti.

Generálne riaditeľstvo v dôsledku stále nevyjasneného technického problému nezohľadnilo žalobcov spis pri prideľovaní prioritných bodov žalobcovi v rámci obdobia povyšovania 2005. Toto nezohľadnenie je procedurálnou vadou a porušením zásady správneho úradného postupu, ako aj porušením povinnosti starostlivosti.

Uvedené nezrovnalosti mohli mať za následok neplatnosť konania o povýšení v roku 2005, pokiaľ ide o žalobcu, a mohli poškodiť jeho záujmy, keďže žalobcovi menovací orgán pridelil menej prioritných bodov ako žiadal jeho vlastný nadriadený (v tomto prípade generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre hospodárku súťaž) po objavení technického problému. Podľa žalobcu totiž generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž potvrdilo, že ak by tento technický problém neexistoval, pridelilo by mu 7 bodov, ktoré by postačovali na jeho povýšenie do platovej triedy AD 9. Generálne riaditeľstvo okrem toho výslovne vyzvalo výbor pre povýšenie A*, aby napravil situáciu žalobcu tým, že mu pridelí uvedený počet bodov. Bez ohľadu na túto skutočnosť výbor pre povýšenie A* navrhol prideliť žalobcovi iba 4 "odvolacie body" a menovací orgán sa stotožnil s týmto návrhom, čím žalobcovi bol pridelený počet bodov nepostačujúci na jeho povýšenie do platovej triedy AD 9 v rámci povyšovania v roku 2005.

Žalobca uvádza, že samotný zásah výboru pre povýšenie A* a zásah menovacieho orgánu namiesto nápravy situácie vyvolanej technickým problémom spôsobil vady konania. Výbor pre povýšenie A* totiž prekročil svoje poverenie a svoju právomoc tým, že po zistení technického problému navrhol znížiť počet bodov navrhnutý nadriadeným žalobcu. Navyše tak výbor pre povýšenie A*, ako ani menovací orgán neprikročili ku skutočnému porovnávaciemu preskúmaniu zásluh žalobcu.

____________