Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2006 - Berrisford mod Kommissionen

(Sag F-107/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede fra A*12 til A*13 i "forfremmelsesåret 2005" og følgelig om ikke at have forfremmet sagsøgeren, således som offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005, for så vidt som denne afgørelse fremkommer samtidig med, at sagsøgeren er blevet tildelt et utilstrækkeligt antal prioritetspoints i forbindelse med nævnte forfremmelsesår.

Annullation af afgørelsen af 6. juni 2006 om afslag på den klage, sagsøgeren indgav den 21. februar 2006 under nr. R/123/06 i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tab og for sagsøgerens forringede karrieremuligheder at betale et beløb på 25 000 EUR med tillæg af renter 7% p.a. fra den 21. februar 2006, som er datoen for klagen.

Under alle omstændigheder tilpligtes Kommissionen at betale sagens omkostninger i henhold til artikel 87, stk. 2, i procesreglementet for De Europæiske fællesskabers Ret i Første Instans.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført tre anbringender, hvoraf det første er, at vedtægtens artikel 45 er tilsidesat, at der er sket tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til nævnte artikel, at vedtægtens bilag XIII er tilsidesat, at begrundelsespligten er tilsidesat, samt at der er anlagt åbenbart urigtige skøn. Sagsøgeren har navnlig anført, at han til trods for sine udmærkede fortjenester og egenskab af to gange at have været i "restgruppen tidl. A4" ikke blev tildelt de tre overgangspoints, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, litra c), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, og heller ikke de fire yderligere særlige prioritetspoints eller et supplerende prioritetspoint, som tildeles af generaldirektoratet, og som der blev ansøgt om under den sag, der blev indbragt for det paritetiske forfremmelsesudvalg for kategori A. Sagsøgeren har ligeledes anført, at forfremmelsesprocenterne for tjenestemænd i A*12 på 5% ikke blev nået.

Det andet anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af princippet om lige muligheder, af princippet om ligebehandling af de ansatte samt af princippet om forbud mod forskelsbehandling. Ifølge sagsøgeren er såvel indholdet af reglerne som disses gennemførelse med hensyn til overgangsløsninger vedrørende "restgrupperne" fra lønklasse A*12 uretfærdige og diskriminerende i forhold til de overgangsforanstaltninger, der især træffes med hensyn til "restgrupperne" fra de øvrige lønklasser. Desuden sker der en forskelsbehandling inden for lønklasse A*12 som følge af, at der p.t. i denne lønklasse findes forhenværende A*11'ere, som er forfremmet tidligere, og som har optjent de fire yderligere specielle restgruppepoints, hvilket er i strid med ovennævnte principper.

Det tredje anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, af princippet om god forvaltningsskik og af omsorgsprincippet. Ifølge sagsøgeren er der trods administrationens forsikringer herom ikke taget hensyn til, at sagsøgeren to gange har tilhørt "restgruppen" og til den tidligere ordning, den såkaldte "anden forfremmelsesrunde". For så vidt som den nye forfremmelsesordning blev anvendt for første gang i 2005 for tjenestemænd i sagsøgerens lønklasse har sagsøgeren desuden anført, at han kunne forvente at blive behandlet på samme måde, bl.a. hvad angår "restgruppen", som tjenestemænd i andre lønklasser, der har profiteret af overgangsforanstaltninger, hvis formål er at afbøde de ulemper, de har lidt ved overgangen fra den gamle til den nye forfremmelsesordning.

____________