Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Basili/Комисия

(Дело F-108/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Период на оценяване за 2004 г. - Жалба за отмяна - Представители на персонала - Становище на ad hoc група)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Tamara Diomede Basili (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и H. Kraemer)

Предмет

Отмяна на доклада за развитие на кариерата, за който жалбоподателят е уведомен на 10 ноември 2005 г., доколкото с него не се взима предвид становището на "ad hoc група за оценка и предложения за повишаване в длъжност на представителите на персонала ".

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяко страна понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 261, 28.10.2006 г., стр. 37