Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2007 - Basili / Commissie

(Zaak F-108/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsjaar 2004 - Beroep tot nietigverklaring - Personeelsvertegenwoordigers - Advies van ad-hocgroep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Tamara Diomede Basili (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het op 10 november 2005 ter kennis van verzoekster gebrachte loopbaanontwikkelingrapport, voor zover dit geen rekening houdt met het advies van de ,,ad-hocgroep beoordeling en voorstellen voor bevordering van personeelsvertegenwoordigers"

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 261 van 28.10.2006, blz. 37.