Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 - Basili/Komisia

(vec F-108/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie za rok 2004 - Žaloba o neplatnosť - Zástupcovia zamestnancov - Stanovisko skupiny vytvorenej ad hoc)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tamara Diomede Basili (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontinck, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu, ktoré bolo žalobkyni oznámené 10. novembra 2005, v rozsahu, v akom sa v ňom nezohľadňujú stanovisko "hodnotiacej skupiny vytvorenej ad hoc a návrhy na povýšenie zástupcov zamestnancov"

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006, s. 37.