Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 януари 2008 г. -Erbežnik/Парламент

(Дело F-106/06)1

Език на производството: словенски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 281,18.11.2006 г. стр. 46