Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-108/06

Tamara Diomede Basili

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2004 arviointikierros – Kumoamiskanne – Henkilöstön edustajat – Tilapäiskomitean lausunto

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Tamara Diomede Basili vaatii urakehitystään koskevan kertomuksen kumoamista ajanjaksolta 1.1.–31.12.2004.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arviointikertomuksen vahvistaminen – Henkilöstön edustajina toimivat virkamiehet

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan 6 alakohta)

2.      Henkilöstö – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arviointikertomuksen vahvistaminen

1.      Vaikka komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan arvioijan ja arvioinnin vahvistajan on kuultava ad hoc -arviointiryhmää ja otettava huomioon ad hoc -arviointiryhmän lausunto sellaisen virkamiehen urakehitystä koskevan kertomuksen laatimisen yhteydessä, joka hoitaa henkilöstön edustustehtäviä, heidän ei kuitenkaan tarvitse noudattaa tätä lausuntoa. Jos he päättävät olla noudattamatta lausuntoa, heidän on esitettävä siihen johtaneet syyt.

Vaikka henkilöstösääntöjen ja täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten mukaan arvioijalla ja arvioinnin vahvistajalla on velvollisuus ottaa huomioon ad hoc -arviointiryhmän lausunto, heillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta myöntää virkamiehelle erityisiä pisteitä niiden pisteiden lisäksi, joiden perusteella arvioidaan hänen toimintaansa virassaan.

Tällaista velvollisuutta ei myöskään implisiittisesti seuraa henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan viimeisestä kohdasta, jonka mukaan virkamiehelle ei saa aiheutua vahinkoa henkilöstön edustajan tehtävien hoitamisesta.

(ks. 37, 38 ja 47 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑43/04, Fardoom ja Reinard v. komissio, 25.10.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑329 ja II‑1465, 87 kohta) ja asia T‑95/04, Lavagnoli v. komissio, 17.5.2006 (84 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

2.      Komission antamat, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännökset, jotka koskevat toimivallan jakoa arvioijan, arvioinnin vahvistajan ja arvioinnin tarkastajan tehtävien hoitamisessa virkamiesten arviointia koskevassa menettelyssä, ovat toimielimen sisäisten asioiden järjestämistä koskevia sääntöjä. Poikkeaminen näistä säännöistä voi johtaa hallinnon toteuttaman toimen mitättömyyteen vain siinä tapauksessa, että tämä poikkeaminen saattaisi loukata jotain niistä takeista, joita henkilöstösäännöissä tai henkilöstöhallintoa koskevissa hyvään hallintotapaan liittyvissä säännöissä annetaan virkamiehelle.

(ks. 61 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 46/72, De Greef v. komissio, 30.5.1973 (Kok. 1973, s. 543, 18 kohta) ja asia 49/72, Drescig v. komissio, 30.5.1973 (Kok. 1973, s. 565, 10 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑118/04 ja T‑134/04, Caló v. komissio, 7.2.2007 (Kok. H. 2007, s. I-A-2-0000 ja II-A-2-0000, 67 ja 68 kohta).