Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.

Byla F‑108/06

Tamara Diomede Basili

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – 2004 m. vertinimo procedūra – Ieškinys dėl panaikinimo – Darbuotojų atstovai – Ad hoc grupės nuomonė“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo T. Diomede Basili prašo panaikinti ataskaitą apie jos karjeros raidą, parengtą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Parengimas – Pareigūnai, vykdantys atstovimo darbuotojams funkcijas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio šešta pastraipa)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Parengimas

1.      Nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, 6 straipsnio 3 dalies c punktą vertintojai ir ataskaitų tvirtintojai turi konsultuojantis su ad hoc grupe ir atsižvelgti į jos nuomonę rengdami ataskaitą apie pareigūno, vykdančio atstovavimo darbuotojams veiklą, karjeros raidą, jie neprivalo šios nuomonės laikytis. Jeigu jie jos nesilaiko, privalo nurodyti priežastis, dėl kurių nuo jos nukrypo.

Be to, nei iš Pareigūnų tarnybos nuostatų, nei iš bendrųjų įgyvendinimo nuostatų nematyti, kad dėl vertintojams ir ataskaitos tvirtintojams nustatytos pareigos atsižvelgti į ad hoc grupės nuomonę jie yra priversti skirti pareigūnui konkrečius balus, kurie pridedami prie balų, skirtų įvertinti su jo pareigomis susijusiai veiklai.

Tokia pareiga numanomai neišplaukia ir iš Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio paskutinės pastraipos, pagal kurią pareigūnas neturi patirti žalos vien dėl vykdomų atstovavimo darbuotojams funkcijų.

(žr. 37, 38 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 87 punktas; 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Lavagnoli prieš Komisiją, T‑95/04, neskelbto Rinkinyje, 84 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, taisyklės, susijusios su kompetencijos vykdyti atitinkamai vertintojo, ataskaitos tvirtintojo ir apeliacinio vertintojo funkcijas per pareigūnų vertinimo procedūrą paskirstymu, yra institucijos vidaus tvarkos taisyklės. Nukrypimas nuo šių taisyklių gali lemti administracijos akto negaliojimą tik jei toks nukrypimas galėtų pažeisti vieną iš Pareigūnų tarnybos nuostatais pareigūnams suteiktų garantijų arba gero administravimo principus, taikomus darbuotojams valdyti.

(žr. 61 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo teismo sprendimai: 1973 m. gegužės 30 d. Sprendimo De Greef prieš Komisiją, 46/72, Rink. p. 543, 18 punktas; Sprendimo Drescig prieš Komisiją, 49/72, Rink. p. 565, 10 punktas.

2007 m. vasario 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Caló prieš Komisiją, T‑118/04 ir T‑134/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 67 ir 68 punktai.