Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 13. decembra 2007

Vec F‑108/06

Tamara Diomede Basili

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Posúdenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2004 – Žaloba o neplatnosť – Zástupcovia zamestnancov – Stanovisko skupiny ad hoc“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou T. Diomede Basili navrhuje zrušiť správu o jej služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie – Úradníci, ktorí vykonávajú funkcie zastupovania zamestnancov

(Služobný poriadok úradníkov, príloha II článok 1 šiesty odsek)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie

1.      Hoci hodnotitelia a overovatelia sú podľa článku 6 ods. 3 písm. c) všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou povinní uskutočniť konzultáciu so skupinou ad hoc a zohľadniť jej stanovisko pri vypracovávaní správy o služobnom postupe úradníka, ktorý vykonáva činnosti zastupovania zamestnancov, týmto stanoviskom však nie sú viazaní. Pokiaľ ho neakceptujú, musia vysvetliť dôvody, pre ktoré sa od neho odchýlili.

Okrem toho zo žiadneho ustanovenia služobného poriadku ani všeobecných vykonávacích ustanovení nevyplýva, že povinnosť hodnotiteľa a overovateľa zohľadniť stanovisko skupiny ad hoc by im ukladala povinnosť udeliť úradníkovi osobitné body, ktoré sa pridávajú k bodom udeleným ako ohodnotenie jeho činností vykonávaných v rámci jeho zamestnania.

Taká povinnosť nevyplýva ani implicitne z článku 1 posledného odseku prílohy II služobného poriadku, podľa ktorého výkon činnosti zastupovania zamestnancov nemôže úradníkovi spôsobiť ujmu.

(pozri body 37, 38 a 47)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. októbra 2005, Fardoom a Reinard/Komisia, T‑43/04, Zb. VS s. I‑A‑329, II‑1465, bod 87; 17. mája 2006, Lavagnoli/Komisia, T‑95/04, neuverejnený v Zbierke, bod 84

2.      Pravidlá stanovené vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou týkajúce sa rozdelenia právomoci na výkon úloh hodnotiteľa, overovateľa a odvolacieho hodnotiteľa v rámci postupu hodnotenia úradníka predstavujú pravidlá vnútornej organizácie inštitúcie. Výnimka z týchto pravidiel môže spôsobiť neplatnosť aktu administratívy iba v prípade, keby takáto výnimka mohla ohrozovať niektorú záruku, ktorú úradníkom priznáva služobný poriadok, alebo pravidlá riadnej správy vecí verejných v oblasti riadenia zamestnancov.

(pozri bod 61)

Odkaz:

Súdny dvor: 30. mája 1973, De Greef/Komisia, 46/72, Zb. s. 543, bod 18; Drescig/Komisia, 49/72, Zb. s. 565, bod 10

Súd prvého stupňa: 7. februára 2007, Caló/Komisia, T‑118/04 a T‑134/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, body 67 a 68