Language of document : ECLI:EU:F:2007:206

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

22. listopadu 2007

Věc F-109/06

Daniel Dittert

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Přednostní body – Neúplný osobní spis – Opomenutí přednostních bodů z informatizovaného spisu pro účely povyšování ,Sysper 2‘ – Technická závada – Výbor pro povyšování A* – Přiznání nižšího počtu bodů, než bylo navrhováno nadřízenými“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou D. Dittert navrhuje zrušení rozhodnutí Komise, kterým se mu přiznává nedostatečný počet přednostních bodů pro jeho povýšení v rámci období povýšení 2005 a zrušení rozhodnutí nepovýšit jej v rámci tohoto období povýšení, jakož i zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 6. června 2006, kterým se zamítá jeho stížnost.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise, kterým se D. Dittertovi přiznává nedostatečný počet přednostních bodů pro jeho povýšení v rámci období povýšení 2005, se zrušuje. Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam povýšených úředníků v rámci období povýšení 2005, zveřejněný ve správních sděleních č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005, se zrušuje v rozsahu, v němž neuvádí jméno žalobce. Komise nahradí náklady řízení žalobce a ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Systém povyšování zavedený Komisí – Skončení období povýšení aktem obsahujícím rozhodnutí, které stanoví seznam povýšených úředníků a rozhodnutí, které stanoví body přidělené úředníkům – Autonomní rozhodnutí, která mohou být předmětem různých žalob nebo jediné žaloby

(Služební řád úředníků, články 45, 90 a 91)

2.      Úředníci – Povýšení – Srovnávací přezkum zásluh

(Služební řád úředníků, článek 45)

1.       V rámci systému povyšování zavedeného interním předpisem Komise, v němž akt, který uzavírá období povýšení, je komplexní povahy v tom smyslu, že zahrnuje dvě různá rozhodnutí, a to rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, které stanoví seznam povýšených osob a rozhodnutí uvedeného orgánu, které stanoví celkový počet bodů úředníků, na němž se prvně uvedené rozhodnutí zakládá, představuje uvedené rozhodnutí, které stanoví celkový počet bodů, autonomní akt, který může být jako takový napaden stížností, a případně žalobou před soudem v rámci opravných prostředků upravených služebním řádem.

Úředník, který nebyl povýšen kvůli údajně neodůvodněnému udělení nedostatečného počtu bodů pro dosažení povyšovacího limitu, může nicméně podat opravný prostředek současně proti rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, které stanoví celkový počet bodů, a proti rozhodnutí, které stanoví seznam povýšených úředníků. I kdyby bylo možné oba tyto akty od sebe právně odlišit a kdyby mohly být předmětem různých návrhových žádání směřujících ke zrušení, je jisté, že při odmítnutí povýšení spolu ve skutečnosti úzce souvisejí, přičemž posledně uvedený akt nezbytně souvisí s celkovým počtem bodů udělených úředníkovi v porovnání s povyšovacím limitem.

(viz body 32 a 33)

2.      V rámci systému povyšování zavedeného Komisí se jedná o procesní vadu, kterou je stižen řádný průběh období povýšení, pokud jméno úředníka na seznamu povýšených úředníků jeho generálního ředitelství, který je vyhotoven elektronicky a využíván generálním ředitelem pro účely přidělení přednostních bodů generálního ředitelství jeho úředníkům, není uvedeno v důsledku technické chyby. Aby tato procesní vada však mohla vést ke zrušení rozhodnutí, které bylo následně vydáno, aby tuto vadu napravilo, a kterým byly dotyčnému přiděleny přednostní body, avšak v počtu nedostatečném pro povýšení, jakož i ke zrušení rozhodnutí, které stanoví seznam povýšených úředníků, je třeba prokázat, že obsah uvedených rozhodnutí by mohl být, pokud by nedošlo k této vadě během řízení, odlišný.

Tak je tomu v případě, pokud nebyl zohledněn případ dotyčného během vypracování formálních záměrů generálního ředitele jeho generálního ředitelství v oblasti přidělování přednostních bodů – tj. vypracování, které představuje rozhodující fázi procesu povyšování –, aniž by byla tato vada dostatečně odstraněna prostřednictvím dodatečného přidělení přiměřeného počtu přednostních bodů orgánem oprávněným ke jmenování, ačkoli toto bylo možné. Taková vada totiž může porušit zájmy dotyčného úředníka a porušit řízení o povýšení.

(viz body 91 až 95 a 102)

Odkazy:

Soudní dvůr: 23. dubna 1986, Bernardi v. Parlament, 150/84, Recueil, s. 1375, bod 28

Soud prvního stupně: 23. listopadu 1995, Benecos v.Komise, T‑64/94, Recueil FP, s. I‑A‑257 a II‑769, bod 80; 9. března 1999, Hubert v. Komise, T‑212/97, Recueil FP, s. I‑A‑41 a II‑185, bod 53; 13. července 2000, Hendrickx v. Cedefop, T‑87/99, Recueil FP, s. I‑A‑147 a II‑679, bod 64