Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

10. října 2007

Věc F‑107/06

Michael Berrisford

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Období povýšení 2005 – Přidělení prioritních bodů – OPU k článku 45 služebního řádu“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Berrisford domáhá zejména zrušení rozhodnutí o nezařazení jeho jména na seznam úředníků povýšených do platové třídy A*13 za období povýšení 2005, který byl zveřejněn dne 23. listopadu 2005 v Administrativních informacích č. 85‑2005, a uložit Komisi, aby mu zaplatila částku 25 000 eur jako náhradu škody.

Rozhodnutí: Rozhodnutí o nezařazení žalobce na seznam úředníků povýšených do platové třídy A*13 za období povýšení 2005 se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Srovnávací přezkum zásluh


Provádí-li orgán oprávněný ke jmenování zvážení zásluh kandidátů na povýšení podle článku 45 služebního řádu, má povinnost pečlivě a nestranně přezkoumat všechny relevantní prvky každé kandidatury.

Prvkem, který je nutno zohlednit, je skutečnost, že úředník byl za dřívější povyšovací období navržen na povýšení, ale povýšen nebyl. Toto totiž představuje relevantní zásluhu, pokud se zásluhy dotčeného mezitím nezmenšily.

Obligatorní povaha tohoto zohlednění je potvrzena obecnými prováděcími ustanoveními k článku 45 služebního řádu vydanými Komisí, která stanoví, že povýšení musí být uděleno po porovnání trvalých individuálních zásluh.

Krom toho by nezohlednění těchto dřívějších návrhů mohlo vést ke stejnému zacházení s rozdílnými situacemi.

Pokud by vyšlo najevo, že kritéria pro přidělení prioritních bodů, ze kterých vycházel povyšující výbor, byla překážkou pro zohlednění tohoto zvláštního hlediska zásluh, je orgán oprávněný ke jmenování, který je povinen respektovat pravidla nadřazeného práva, povinen nepoužít uvedená kritéria.

(viz body 67, 68, 71 až 76 a 103)

Odkazy:

Soudní dvůr: 21. listopadu 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Recueil, s. I‑5469, bod 14

Soud prvního stupně: 11. prosince 1991, Frederiksen v. Parlament, T‑169/89, Recueil, s. II‑1403, bod 69; 4. května 2005, Sena v. EASA, T‑30/04, Sb. VS s. I‑A‑113 a II‑519, bod 80; 15. září 2005, Casini v. Komise, T‑132/03, Sb. VS s. I‑A‑253 a II‑1169, bod 69; 6. června 2007, Parlante v. Komise, T‑432/04, Sb. VS s. I-A-2-0000 a II-A-2-0000, bod 97