Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (kolmas koda)

10. oktoober 2007

Kohtuasi F-107/06

Michael Berrisford

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2005. aasta edutamine – Eelispunktide andmine – Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. Berrisford palub eelkõige tühistada otsus jätta tema nimi kandmata 2005. aasta edutamise raames palgaastmele A*13 edutatud ametnike nimekirja, mis avaldati 23. novembril 2005 Informations administratives’ nr 85‑2005, ning kohustada komisjoni maksma talle kahjuhüvitisena summa 25 000 eurot.

Otsus: Tühistada otsus jätta tema nimi 2005. aasta edutamise raames palgaastmele A*13 edutatud ametnike nimekirja kandmata. Jätta ülejäänud hagi nõuded rahuldamata. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine

Kui ametisse nimetav asutus viib personalieeskirjade artikli 45 kohaselt läbi edutamiseks esitatud kandidaatide võrdleva hindamise, on ta kohustatud hoolikalt ja erapooletult välja selgitama iga kandidatuuriga seonduvad olulised asjaolud.

See, et ametniku kohta on varasemate aastate edutamise käigus tehtud edutamise ettepanek, kuid teda ei ole edutatud, on üks arvessevõetav asjaolu. See kujutab endast edutamist väärivat asjaolu, tingimusel, et huvitatud isiku teened ei ole vahepeal vähenenud.

Selline kohustuslik arvessevõtt leiab kinnitust komisjoni vastu võetud personalieeskirjade artikli 45 üldistes rakendussätetes, milles on ette nähtud, et edutamine otsustatakse pärast selliste individuaalsete teenete võrdlemist, mida on teatava aja jooksul hinnatud.

Pealegi tooks varasemate ettepanekute arvestamata jätmine kaasa selle, et erinevaid olukordi käsitletakse ühtemoodi.

Kui peaks selguma, et edutamiskomitee kehtestatud punktide andmise kriteeriumid ei võimalda sellist teenete eriaspekti arvesse võtta, peab ametisse nimetav asutus, kes on kohustatud järgima kõrgemalseisvaid õigusnorme, need kriteeriumid kohaldamata jätma.

(vt punktid 67, 68, 71–76 ja 103)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. november 1991, kohtuasi C‑269/90: Technische Universität München (EKL 1991, lk I‑5469, punkt 14).

Esimese Astme Kohus: 11. detsember 1991, kohtuasi T‑169/89: Frederiksen vs. parlament (EKL 1991, lk II‑1403, punkt 69); 4. mai 2005, kohtuasi T‑30/04: Sena vs. AESA (EKL AT 2005, lk I‑A‑113 ja II‑519, punkt 80); 15. september 2005, kohtuasi T‑132/03: Casini vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑253 ja II‑1169, punkt 69); 6. juuni 2007, kohtuasi T‑432/04: Parlante vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 97).